La variació intertrimestral del PIB és del 0,7%

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,5% al primer trimestre del 2024, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment del PIB s’explica principalment per l’evolució de la demanda interna, amb un creixement del 2,2%, conseqüència de l’evolució del consum de les administracions públiques (4,4%) i del consum de les llars (2,3%).

L’evolució de l’economia catalana al primer trimestre de l’any situa la taxa de creixement del PIB català, en termes interanuals, una dècima superior a l’avanç de l’economia espanyola (2,4%), i dos punts per sobre de la taxa de la UE-27 (0,5%). La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 0,7%, equivalent a la taxa espanyola (0,7% avanç) i quatre dècimes més que la taxa de la UE-27 (0,3%).

Les estimacions de la Comptabilitat trimestral incorporen la informació econòmica conjuntural completa del primer trimestre de 2024, cosa que comporta la reducció d’una dècima respecte a l’avanç del PIB trimestral publicat el 8 de maig de 2024, tant en la taxa de variació interanual com en la intertrimestral.

Gràfic 1. PIB. Variació interanual (%), en volum{"name":"2024/06/14/09/40/8ee43ab3-01ec-4a12-af67-3b8367724d60.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":"27647"}

Des de l’òptica de la demanda, la demanda interna és el component que més contribueix al creixement del PIB del primer trimestre, amb una variació del 2,2%, taxa idèntica al trimestre precedent. D’una banda, el consum de les llars mostra un creixement d’un 2,3%, set dècimes menys que el trimestre anterior, i el consum de les administracions públiques augmenta un 4,4%, dues dècimes més que el darrer trimestre de 2023. D’altra banda, la formació bruta de capital presenta una taxa interanual del -0,1%, un punt i vuit dècimes percentuals superior al trimestre anterior. Pel que fa a aquesta darrera variable, la inversió en béns d’equipament ha disminuït un 1,1%, mentre que es manté l’evolució positiva de la inversió en construcció (1,4%).

Gràfic 2. PIB demanda. Components demanda interna. Catalunya. Variació interanual (%), en volum{"name":"2024/06/14/09/42/09b973ab-f882-4a79-ba55-4d58b5885080.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":34703}

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual del -0,4%, amb una reducció respecte del trimestre anterior (3,1%), i amb una evolució diferenciada entre els seus components: les exportacions de béns i serveis disminueixen un 2,8%, mentre que el consum dels no residents creix un 15,7%. Pel que fa a les importacions, la taxa interanual és del -2,3% i, com les exportacions, mostren comportaments diferents en els seus components: les importacions de béns i serveis disminueixen un 3,1% i el consum dels residents a l’estranger augmenta un 14,7%.

Des de l’òptica de l’oferta, tots els sectors mostren evolucions positives de l’activitat. Destaquen la indústria, amb un creixement elevat, del 4,4%, i l’agricultura, que creix un 5,5% després de dos anys i mig amb taxes negatives. Els serveis augmenten un 2,2% i la construcció, un 1,3%.

La indústria mostra un creixement del 4,4%, sis dècimes superior al trimestre anterior (3,8%). Per branques d’activitat, destaquen els augments de la indústria de l’automoció, de l’alimentació i dels productes informàtics i farmacèutics, segons els indicadors d’activitat del sector.

El sector dels serveis incrementa la seva activitat un 2,2%, set dècimes per sota del trimestre anterior (2,9%). La branca de les activitats immobiliàries, professionals i altres és la que més creix, amb una taxa del 2,7%. D’acord amb els indicadors d’activitat dels serveis, les branques corresponents als serveis jurídics i als serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria són les que mostren una dinàmica més positiva. Pel que fa a l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials, registren una taxa de variació del 2,4%. Finalment, la branca del comerç, transport i hostaleria augmenta un 1,5%. Segons els indicadors d’activitat dels serveis, la restauració, l’hostaleria, el comerç al detall i el transport terrestre són les branques amb creixements més significatius aquest trimestre.

Pel que fa a la construcció, creix un 1,3%, set dècimes per sobre del trimestre anterior (0,6%).

PIB per grans sectors. Catalunya. Variació interanual (%), en volum{"name":"2024/06/14/09/43/fd65db00-f84c-4d37-be94-e8a5c242cab7.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":32148}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 205893