Composició i funcions

El Govern dirigeix la política i l'Administració de la Generalitat de Catalunya i és titular de la funció executiva i de la potestat reglamentària.

Està constituït pel president i pels consellers, i respon políticament davant del Parlament de forma solidària, "sens perjudici de la responsabilitat directa de cada conseller per la seva gestió".

Atribucions

 • Elaborar i aplicar el Pressupost de la Generalitat
 • Aprovar els projectes de llei; dictar decrets legislatius
 • Exercir la potestat reglamentària
 • Donar o denegar la conformitat a la tramitació de determinades proposicions de llei
 • Nomenar i separar els alts càrrecs de l'Administració
 • Designar els representants de la Generalitat en determinades institucions, organismes i empreses
 • Designar part dels membres del Consell de Garanties Estatutàries
 • Adoptar mesures reglamentàries per a l'execució dels tractats i dels convenis internacionals
 • Aprovar els projectes de convenis d'acords de cooperació amb altres comunitats autònomes
 • Acordar la interposició de recursos d'inconstitucionalitat, després d'un dictamen previ del Conselxl de Garanties Estatutàries
 • Promoure davant del Tribunal Constitucional conflictes de competència i personar-se en els recursos i les qüestions d'inconstitucionalitat que afectin Catalunya; i qualsevol altra competència o funció que li atribueixin les lleis.

La seu del Govern serà a la ciutat de Barcelona, i els seus organismes, serveis i dependències podran establir-se en diferents indrets de Catalunya d'acord amb criteris de descentralització, desconcentració i coordinació de funcions.

Totes les normes, disposicions i actes emanats del Govern i de l'Administració de la Generalitat que ho requeriran seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta publicació serà suficient, a tots els efectes, per a la validesa dels actes i l'entrada en vigor de les disposicions i normes de la Generalitat. En relació amb la publicació al Boletín Oficial del Estado caldrà atenir-se a allò que disposi la corresponent norma de l'Estat.


Més informació:
http://dogc.gencat.cat
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia