• Avís Legal
Avís Legal

El web govern.cat permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l'instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

La Generalitat de Catalunya també es compromet a construir webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir l'accés a totes les persones que els consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.

Més informació:

 • CC0 de Creative Commons
 • Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic

Modalitats de reutilització de la informació a gencat.cat

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.
 • Cal esmentar sempre la font: Generalitat de Catalunya. Departament de [nom departament]. [Organisme autònom, empresa pública]

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts en què s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web govern.cat

La Generalitat de Catalunya garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de:

 • l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.
 • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
 • les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
 • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
 • les categories de destinataris de les dades personals.
 • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
 • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
 • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
 • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del portal govern.cat, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al Departament de la Presidència, carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona

Més informació

Polítiques de privacitat i condicions d'ús de continguts de tercers

Algunes pàgines web del domini govern.cat poden incloure contingut allotjat en plataformes externes que tenen polítiques de privacitat i condicions d'ús pròpies.

Consulteu el detall de les eines que utilitzem actualment:

banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia