1. Aquest registre administratiu electrònic, que depèn del Departament de Salut, serà confidencial i no tindrà caràcter públic
  2. Una de les seves finalitats és facilitar a les unitats competents la informació sobre el nombre d’objectors, a fi de gestionar la correcta prestació pública amb criteris d’igualtat, equitat i qualitat assistencial

El Govern ha aprovat per decret la creació del Registre de persones professionals sanitàries objectores de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE). Aquest registre administratiu electrònic, que dependrà del Departament de Salut, serà confidencial i no tindrà caràcter públic. Solament podran accedir-hi, en l’àmbit de les seves competències, els responsables de les direccions o gerències dels centres sanitaris autoritzats per a la realització d’interrupcions voluntàries, a fi de gestionar la correcta programació d’aquesta activitat.

La declaració d’objecció de consciència no haurà d’incloure, en cap cas, el motiu de l’objecció. A més, els professionals que es declarin objectors ho seran tant en l’àmbit de la sanitat pública com de la privada, i, en qualsevol moment, podran modificar o revocar la seva objecció presentant la corresponent manifestació per inscriure-la en el Registre. La revocació s’entendrà sense perjudici del dret a fer una nova declaració d’objecció de consciència.

Una de les finalitats de la creació d’aquest registre és facilitar a les unitats competents la informació sobre el nombre de professionals objectors de consciència en cada centre sanitari autoritzat per a la realització de les IVE, a fi de gestionar la correcta prestació sanitària pública amb criteris d’igualtat, equitat i qualitat assistencial.