1. L’Agència ha estat impulsant, des de 2022, una guia per analitzar l’eficiència hidràulica de les xarxes d’abastament municipals, que selecciona 13 indicadors d’acompliment reconeguts internacionalment, relacionats amb la gestió de les fuites i de les pressions de la xarxa
  2. Les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys una auditoria de l’eficiència hidràulica dels serveis amb més de cinc mil persones abonades, tal i com fixa la llei
  3. Prop de 30 entitats subministradores d’aigua ja han publicat les primeres auditories de l’eficiència hidràulica dels serveis de subministrament

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat el seguiment de les auditories de l’eficiència hidràulica dels serveis de subministrament d’aigua amb més de cinc mil persones abonades que les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys (tal i com estableix la Disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003).

Recreació del possible traçat d'una xarxa de subministrament municipal.
Recreació del possible traçat d'una xarxa de subministrament municipal.
{"name":"2024/05/27/10/22/3a31a9b7-d1b0-4b26-899a-7cd199ded4e2.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":91338}

Tal i com preveu aquesta disposició addicional, l’ACA, amb la consulta prèvia a les associacions més representatives del sector, ha determinat els índexs que cal fer servir d’entre els reconeguts internacionalment per dur a terme l’auditoria. Aquests s’ha recollit en una guia impulsada des del 2022 a través d’un grup de treball composat per representants dels ens locals (AMB, ACM i FMC), així com també de les principals entitats representats de les empreses subministradores d’aigua i els tècnics de la pròpia Agència.

Des de fa unes setmanes ja es pot consultar al web de l’ACA, una visualització interactiva que mostra una taula amb l’estat de la publicació de les auditories d’eficiència hidràulica amb anàlisi del contingut de les auditories publicades i l’enllaç a les webs de les entitats subministradores. Aquestes dades s’actualitzaran de manera continuada. De moment, prop de 30 entitats subministradores d’aigua ja han publicat les primeres auditories de l’eficiència hidràulica dels serveis de subministrament d’aigua.

Elaboració d’una guia com a marc comú

La guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament, elaborada des del 2023, estableix un marc comú per totes les entitats catalanes, sobre la manera en què s’han d’elaborar i calcular els balanços hídrics. A més, com a element innovador, la guia estableix una metodologia pionera per valorar la qualitat de les dades incorporades al balanç, un aspecte fonamental per prendre decisions coherents i ben informades en base als resultats de les auditories. Per això, inclou un qüestionari que valora la completesa i traçabilitat de les dades, la reproductibilitat i exactitud de les mesures i la robustesa dels dispositius de control.

S’han seleccionat 13 d’indicadors d’acompliment, adaptats als proposats per la reconeguda Associació Internacional d’Abastaments d’Aigua (IWA), relacionats amb la gestió de les fuites i la gestió de les pressions de la xarxa, que permetran a les entitats subministradores valorar quantitativament i qualitativa la seva eficiència hídrica i comparar el seu acompliment amb altres operadors; així com, gràcies a la seva aplicació continuada en el temps, avaluar l’efectivitat de les millores implementades. Aquests indicadors es poden avaluar a través del full de càlcul i treball d’introducció de dades.

La publicació d’aquestes auditories incrementa la transparència en la gestió de l’aigua i millora l’accés públic a una informació que té un clar interès ambiental.

1  

Imatges

Foto, Recreació del possible traçat d'una xarxa de subministrament municipal.

Foto, Recreació del possible traçat d'una xarxa de subministrament municipal. 356869