1. Com a novetat per al curs que ve, s’ha modificat el sistema d’ordenació de sol·licituds i matrícula a l’FP per afavorir les persones amb millor nota. També s’ha incrementat la reserva de places per als alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior
  2. Es crea un procés de repesca un cop finalitzat tot el procés de preinscripció per tal d’evitar l’abandonament i promoure la continuïtat educativa de l’alumnat
  3. L’oferta inicial és de 6.067 grups, 88 més que l’any anterior, i de 301 nous docents per donar resposta a l’increment d’alumnat

Demà s'obre el període de preinscripció per als ensenyaments de formació professional, que es podrà fer fins al pròxim dijous 30 de maig. Enguany, el Departament d'Educació introdueix un seguit de canvis per a facilitar el procés, fer-lo més senzill i, per tant, afavorir la continuïtat educativa en els ensenyaments postobligatoris i evitar l’abandonament prematur.

Com a novetats més destacades, cal remarcar que les places d’FP, tant als cicles mitjans com als superiors, s’assignen segons la nota, no per l’ordre de petició. D’aquesta manera, el sistema d’ordenació i matrícula s’assimila a l’àmbit universitari i s'afavoreix les persones amb millors qualificacions.

Per primera vegada, les fases en l’assignació de places es distribueixen en només dues tandes:

  1. En la primera tanda només es matricula l’alumnat que ha obtingut plaça en la primera opció sol·licitada.
  2. En una segona tanda s’usen les places vacants per millorar l’assignació de la primera tanda. Es garanteix que, com a mínim, l’alumne mantingui la plaça obtinguda en el primer procés i, fins i tot, pugui accedir a la seva primera opció en cas que hi hagi vacants.

També, com a novetat, se suprimeix l’acte públic de gestió de la llista d'espera.

Un altre dels canvis en la preinscripció d’enguany és que s’incrementa notablement la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior. Aquest augment en la reserva suposa equilibrar les condicions entre l’alumnat graduat en ESO i batxillerat i els tècnics d’FP, possibilitant que els titulats de formació professional tinguin similars possibilitats d’obtenir plaça que els d’ESO i batxillerat.

Un cop finalitzada la preinscripció, s’introduirà un període de repesca específic per a les persones que no han fet la preinscripció o no han obtingut cap plaça. Aquestes persones podran participar en un procés de darrera oportunitat, entre el 12 i el 16 de setembre, amb l’objectiu de frenar l’abandonament i afavorir la continuïtat educativa.

El calendari del procés de preinscripció a l’FP és el següent:

  1. Presentació de sol·licituds: Del 24 al 30 de maig.
  2. Matrícula primera assignació: GM del 17 al 22 de juliol; GS del 15 al 18 de juliol.
  3. Publicació segona tanda d’assignació GM: 31 juliol i GS: 30 juliol.
  4. Matrícula resta d’assignacions d’FP: Del 2 al 6 de setembre.


Una oferta de 6.067 grups

Per al pròxim curs 2024-2025, el Departament d'Educació consolida l’oferta d’ensenyaments professionals. Concretament, s’ofereixen un total de 6.067 grups d’FP, fet que suposa un increment de 88 grups respecte del curs anterior. Per donar resposta a l’augment de l’alumnat als cicles formatius, creix també la plantilla de professorat, amb 301 nous docents que se sumen als 10.088 en els centres públics.

Pel que fa als àmbits formatius amb major creixement, destaca el sector de la Sanitat (incrementa 7 grups), Informàtica i Comunicacions (+3 grups) i Serveis a la Comunitat (+3 grups). Els àmbits que més creixen es corresponen amb els sectors estratègics que Catalunya necessita per tal d’incrementar la competitivitat del teixit productiu i generar més i millor ocupació, segons l’Informe General de Prospectiva de l’Agència FPCAT.

Es posen en marxa quatre instituts nous integrals i especialitzats en FP: l’Institut d’FP Sanitària Vall d’Hebron (Sanitat i Atenció a les persones); Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta (Seguretat i Medi Ambient, Transport i Manteniment de Vehicles); Institut del Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona (Arts Gràfiques i Comerç i Màrqueting); i Institut de Formació Empresarial de Barcelona (Serveis a les empreses i Administració i Gestió i Comerç i Màrqueting).

Com a novetat per al curs que ve, Educació introduirà un mòdul professional de Català Professional. El mòdul s’implantarà en les famílies professionals que impliquin dur a terme una atenció a les persones, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de l’alumnat, i estarà adequat als diferents àmbits: Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Sanitat i serveis Socioculturals i a la comunitat.