Es tracta d’una prova pilot, dins de l’àmbit de les mesures penals alternatives, que busca oferir un itinerari per atacar la causa del delicte

L'Oficina Antifrau de Catalunya posa en marxa un programa pilot adreçat a condemnats per delictes de corrupció pública i que funcionarà com a mesura penal alternativa. Als participants se'ls suspendrà la pena a condició de participar en un programa dissenyat per treballar les causes del delicte i sensibilitzar els penats dels efectes negatius de la corrupció. Es tracta d'una iniciativa innovadora que omple un buit en l'àmbit de les mesures penals alternatives en aquest tipus de delicte. A la prova pilot hi participen quatre condemnats.

El programa es posa en marxa de la mà del Departament de Justícia. Els jutges sentenciadors han recomanat els perfils que podrien acollir-se al programa. Els recursos didàctics i continguts del programa pilot han estat proporcionats per Antifrau, que ha comptat amb el criteri tècnic dels professionals de l'Àrea de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia per tal que les activitats estiguin alineades amb la intenció educativa i rehabilitadora que l'activitat de formació ha de mantenir.

El reconeixement de l'activitat delictiva com a motor de canvi personal.

Aquest programa té com a objectius generals propiciar un reconeixement de l'activitat delictiva i motivar cap al canvi, contribuir a la reconstrucció de la identitat personal mitjançant narratives de desistiment, treballar sobre els mecanismes neutralitzadors de la responsabilitat delictiva per contribuir a la integració de valors cívics i pro socials, amb especial èmfasi en els principis i valors que han de guiar l'actuació professional pública. Finalment, el programa busca prevenir l'aparició futura de conductes delictives.

Els destinataris del programa són principalment funcionaris públics condemnats penalment per delictes vinculats a la corrupció pública. La reinserció a la comunitat es farà a través de l'exploració i el treball sobre els valors del servei públic, la gestió dels riscos de corrupció i els instruments disponibles per enfortir l'ètica, la integritat i la transparència de l'Administració Pública.

Seguiment personalitzat als participants

La durada del programa és de 30 hores i s'estructura en 9 blocs temàtics. El primer és una entrevista personal al destinatari per avaluar la seva situació i compromís cap al programa, fomentar la seva participació i estimar la motivació cap al canvi de la seva conducta.

La part central del programa està formada per 7 blocs: percepció de la corrupció i actituds ciutadanes; dilemes ètics; gestió dels conflictes d'interès; transparència i accés a la informació pública; denúncia de la corrupció i protecció de les persones alertadores ; i impacte de la corrupció. Es combinen activitats en línia i presencials, des de càpsules autoformatives o cursos oberts, fins a materials divulgatius i reflexions guiades, individualment o en grup reduït, amb suport audiovisual.

L'últim bloc, el novè, també serà una entrevista amb els usuaris del programa per avaluar la seva evolució i el treball realitzat sobre els continguts del programa i el canvi d'actitud i de valors dels mateixos usuaris.

Al llarg de tot el programa, s'intervindrà sobre l'ampli ventall de factors que causen o amplifiquen el comportament antisocial, que erròniament sol associar-se a la marginalitat, i que erosiona béns preciosos com la confiança entre les persones i cap a les institucions, la igualtat d'oportunitats o la cohesió social. També s'actuarà sobre els imaginaris compartits (les nocions de bé comú, servei públic, imparcialitat, lleialtat, etc.) i sobre les dinàmiques grupals i adhesions corporatives —decisives en la normalització de la corrupció a base de processos de rutinització, racionalització, justificació i, en conjunt, la socialització de determinades conductes— que resulten determinants per modificar la intenció delictiva, reduir la reincidència i avançar en la rehabilitació.