Per Resolució INT/838/2024, de 15 de març, es va convocar per cobrir, mitjançant el sistema de lliure designació, una plaça de la categoria de major de l’escala superior del cos de Mossos d’Esquadra (convocatòria 55/24), publicada al DOGC núm. 9125, de 19.3.2024.

En data 19 d’abril de 2024, un cop va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i revisats els requisits de participació de les persones aspirants, previstos a la base 2 de la convocatòria, d’acord amb la base 5 de la convocatòria es va publicar que les persones aspirants, la comissària Alícia Moriana i el comissari Eduard Sallent, havien estat admeses a l’esmentada convocatòria.

En data 7 de maig de 2024, un cop finalitzat el termini per esmenar possibles defectes a la llista inicial provisional i atès que no s’havien presentat al·legacions, es va fer públic, d’acord amb la base 5 de la convocatòria, que les persones aspirants esmentades anteriorment havien estat admeses a la convocatòria.

En data 10 de maig de 2024, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha mantingut una entrevista personal, de caràcter no selectiu, i per tant voluntària, amb ambdós aspirants per contrastar i conèixer amb més detall les dades reflectides en els respectius expedients administratius de carrera professional, i també per copsar de primera mà la defensa de les seves candidatures.

En data 10 de maig, i d’acord amb la proposta recollida a l’informe efectuat per part del director general de la Policia, com òrgan competent, s’ha fet pública la diligència en la qual s'indica que el comissari Eduard Sallent i Peña ha estat la persona designada per realitzar el curs de Major, d’acord amb les bases de la convocatòria, que s’iniciarà el proper dia 21 de maig a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.