1. Se celebra la primera reunió de treball entre les empreses redactores i els diferents actors institucionals i territorials implicats en el Pla


El Consell Comarcal del Priorat ha acollit aquest dimecres la primera de les reunions de treball que han de servir per definir el futur Pla Territorial Sectorial Agrari Específic de la comarca. El Pla està impulsat pel Departament d’Acció Climàtica (DACC) que ha adjudicat recentment els treballs per l’Assistència Tècnica per la seva redacció. El primer pas després d’aquesta adjudicació ha estat una reunió en la qual han participat representants del Departament d’Acció Climàtica, el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré, el Consell Comarcal del Priorat, la DO Montsant, la DOP Siurana, la DOQ Priorat, Regants Montsant, Regants Baix Priorat, Unió de Pagesos i les empreses adjudicatàries de la redacció del Pla.

El Pla Territorial Sectorial Agrari del Priorat(PTSA) és una llarga reivindicació de la comarca des de l’aprovació de la Llei 3/2019 dels espais agraris de Catalunya. Es tracta d’un instrument d’ordenació i de gestió del paisatge agrari per a l’aplicació de les polítiques que s’estableixen en aquesta llei i que ha de desenvolupar les previsions del Pla Territorial general de Catalunya i facilitar-ne el compliment.

Reunió PTSA Priorat{"name":"2024/05/08/13/21/b8683d14-5f1c-4c64-8327-a9183ad3c38b.jpeg","author":"Delegació Govern Tarragona","type":"0","location":"0","weight":"343135"}


Amb el PTSA, es determinaran les especificitats, característiques, problemàtiques i singularitats dels espais agraris del Priorat així com els objectius de preservació del paisatge agroforestal de la comarca .Alhora, contindrà una estimació dels recursos disponibles i determinarà les prioritats d’actuació en aquest àmbit. El PTSA condicionarà també els continguts dels plans urbanístics que hauran de ser coherents amb les seves determinacions i facilitar el seu acompliment.


Contingut del Pla Territorial Sectorial Agrari

El Pla inclourà anàlisis detallades dels següents aspectes:

 1. Els factors que ajuden a caracteritzar els espais agraris:
 2. Factors socioeconòmics: productivitat agrícola, ramadera i forestal; abandonament; model productiu; producció en denominació d'origen (DO) i en indicació geogràfica protegida (IGP) i marques de qualitat; grau d'inversió en infraestructures; grau de diversificació econòmica, i mà d'obra agrària.
 3. Factors ambientals: connectivitat ecològica; grau de biodiversitat; risc de contaminació i degradació dels sòls; estat de conservació dels hàbitats, i espais naturals protegits de Catalunya, especialment els inclosos en l'àmbit d'espais naturals de protecció especial.
 4. Factors territorials: ordenació territorial i urbanística; qualitat del sòl i capacitat agrològica del sòl; connectivitat de l'espai agrari; pressió antròpica; periurbanitat; valors de paisatge, i orografia i climatologia.
 5. La identificació i la localització de les zones d'activitat agrària periurbana, especialment, els parcs agraris existents o de nova creació, i l'anàlisi de les principals problemàtiques que les poden afectar, des del punt de vista de les produccions agràries.
 6. La identificació i la localització de les infraestructures agràries més rellevants i, en particular, l'inventari dels regadius existents i les previsions per al futur, d'acord amb el que estableixen el Pla de regadius de Catalunya i la planificació hidrològica.
 7. La projecció territorial de les dades econòmiques i productives del sector agrari
 8. La identificació i la localització de les problemàtiques que poden afectar les zones inundables, els espais naturals protegits o les zones vulnerables.

El Pla ha d'incloure també, entre altres, les determinacions següents:

 1. La identificació dels espais d'alt valor agrari, definits pels plans territorials sectorials, la integritat i la naturalesa dels quals es consideri necessari preservar d'acord amb els valors, les característiques i l'interès general que tinguin per a l'equilibri territorial o per al manteniment i la continuïtat de la producció agrària; el valor social, històric i ecològic; l'emplaçament en zones d'agricultura periurbana o en àrees afectades significativament per grans infraestructures que poden ser qualificades de sistemes generals, i la funció de creació de mosaic agroforestal per a la prevenció d'incendis forestals.
 2. La descripció dels principals valors de cadascun dels espais d'alt valor.
 3. Els criteris per a la localització preferent de les infraestructures de suport a les activitats agràries que sigui necessari impulsar a les àrees rurals.