Les filials estrangeres que generen més activitat econòmica són les de matriu Alemanya

A Catalunya, l’any 2021 hi ha 7.355 filials d’empreses estrangeres que representen l’1,3% del total d’empreses dels sectors investigats[1], segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els establiments d’aquestes empreses han facturat a Catalunya 132.892 milions d’euros (el 30,4% del volum de negoci del total d’empreses), han ocupat 471.707 persones (el 18,2% del total) i han generat un valor afegit brut (VAB) de 32.524 milions d’euros (el 27,2% del total).

Per països, les filials d’empreses estrangeres que tenen l’empresa matriu a Alemanya són les que generen més valor afegit, 6.086 milions d’euros, xifra que representa el 18,7% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya. En segona posició, se situen les filials amb l’empresa matriu a França, que amb un valor afegit de 4.539 milions d’euros representen el 14,0% del total del VAB generat. Les segueixen les filials d’empreses dels Estats Units (12,0%), Luxemburg (8,1%) i el Regne Unit i Itàlia (tots dos amb un 7,7%).

En relació amb els ocupats, les filials d’empreses amb matriu Alemanya són també les que ocupen més persones (78.468 persones, el 16,6% del total). Destaquen les filials de França, on el pes dels ocupats (16,1%) és més elevat que el del seu VAB. En canvi, les filials d’Itàlia, que se situen en la sisena posició en volum de VAB, ocupen només 18.167 persones (novena posició), el 3,9% del total d’ocupats per les filials.

Gràfic 1. Principals països inversors segons el VAB generat . 2021{"name":"2024/04/29/09/32/5ff99ebd-d6ad-4f58-8ac4-3fae8b695139.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":41208}

Per sector d’activitat

El sector serveis suposa el 45,9% del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, el sector comerç agrupa el 36,3% i el 17,8% restant correspon al sector industrial.

Les filials del sector serveis també són les que ocupen més persones (230.207, que representen el 48,8% del total), seguides de les de la indústria (133.918 persones i 28,4%) i en darrer lloc les del comerç (107.583 persones i 22,8%).

El volum de negoci de les filials industrials és de 59.107 milions d’euros, que representa el 44,5% del volum de negoci del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, enfront del 35,5% de les del comerç i del 20,0% de les dels serveis.

En darrer lloc, pel que fa al VAB, les filials del sector industrial són les que en generen més (39,6%), seguides de les del sector serveis (38,2%) i les del comerç (22,2%).

Gràfic 2. Pes de les filials estrangeres amb establiments a Catalunya  en els resultats totals de cada sector. Any 2021{"name":"2024/04/29/09/34/24967fc5-a88c-4462-91a4-efd149f4e9b9.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":50680}

Per branques d’activitat

Les filials d’empreses estrangeres de la branca d’activitat Comerç a l’engròs i intermediaris destaquen perquè són les que tenen un pes més important de volum de negoci (24,8%) i de VAB (17,2%) i perquè ocupen la segona posició pel que fa a la població ocupada (13,2%). En la primera posició, pel que fa a l’ocupació, hi ha la branca Activitats administratives i serveis auxiliars (17,0%), tot i que només té el 4,0% del volum de negoci.

Altres branques d’activitat amb un pes important de volum de negoci de les filials són la d’Indústries químiques i de productes farmacèutics (10,5%) i la de Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport (10,2%).

Participació de les filials estrangeres amb establiments a Catalunya en els resultats totals de cada sector

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya assoleixen una quota més elevada sobre el total d’empreses d’aquest sector, tant en el volum de negoci (38,0% del total del sector), com en el nombre de persones ocupades (26,9%) i en el VAB generat (35,8%). Per branques d’activitat, destaquen les filials de Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, que representen el 89,5% del volum de negoci d’aquesta branca.

El comerç és el segon sector amb més presència de filials estrangeres en el total d’empreses d’aquest sector a Catalunya, amb una participació del volum de negoci del 28,5%, del 18,9% dels ocupats i del 27,9% del total del VAB generat per aquest sector.

Grandària de les empreses

Poc més de dues de cada tres filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya tenen menys de 50 ocupats, les quals generen el 16,2% del volum de negoci i ocupen el 9,4% de les persones. Les filials de 50 a 249 ocupats representen el 20,6% del total, el 26,8% del volum de negoci i el 23,1% de les persones ocupades. En canvi, les empreses grans (de 250 ocupats o més) només representen el 10,2% del total, però generen el 57,0% del volum de negoci i ocupen el 67,5% de les persones.

La presència de les filials és molt significativa en el cas de les empreses de major grandària (250 ocupats o més), on representen el 41,5% del total d’aquestes empreses amb establiments a Catalunya.

[1] Podeu consultar l’àmbit poblacional de l’estadística a la nota metodològica.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 218892

Taules

Taules
XLSX | 56872