La variació mensual és positiva a totes les comarques i Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 108.085 persones al març respecte a l’any anterior, xifra que suposa un augment del 3,1%, i se situa en 3.575.905 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 39 comarques i a Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 12,0% (afectada per la nova divisió comarcal), l’Alt Empordà (6,7%) i la Selva (5,2%). A l’altre extrem, la Segarra i Osona (afectades per la nova divisió comarcal) són les úniques comarques on disminueix el nombre d’afiliats, un 4,2% i un 1,5%, respectivament.

En relació amb el mes de febrer, el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les comarques i Aran. Al conjunt de Catalunya ha augmentat en 49.035 persones, un 1,4%, respecte al mes de febrer. Els augments més elevats són els de la Selva (7,2%), el Baix Empordà (6,2%) i el Tarragonès (5,8%).

Mapa{"name":"2024/04/12/10/03/d2c1d369-ff78-4de7-b71a-325ffe97363a.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":60954}

Afiliats, per sexe

Al març, i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 56.130 i el d’homes en 51.955, fet que suposa augments interanuals del 3,4% i 2,8%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 2 comarques. Els principals augments, a més del Solsonès (afectada per la nova divisió comarcal), són els de l’Alt Empordà (7,6%), Aran (6,2%) i el Baix Empordà (6,1%). Les comarques amb disminucions de dones afiliades són la Segarra (‑3,2%) i Osona (‑1,2%), afectades per la nova divisió comarcal. En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 3 comarques, la Segarra (‑5,0%), Osona (‑1,6%) i el Priorat (‑0,7%). Pel que fa als augments, com en el cas de les dones, destaca el de l’Alt Empordà (5,8%), a més del Solsonès.

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere. El principal augment és el d’afiliats menors de 30 anys, que augmenten un 6,1% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a la Segarra (‑1,1%). Destaquen els augments de l’Alt Empordà i Aran (14,0%, en tots dos casos), i del Baix Empordà (13,4%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials.

Els afiliats de 55 anys o més són el segon grup que més augmenta al mes de març, un 5,8% al conjunt de Catalunya. Augmenta a tot el territori, excepte a la Segarra (‑1,6%) i a Osona (‑0,7%), afectades per la nova divisió comarcal.

Els afiliats de 30 a 44 anys són els que han registrat un augment més discret al conjunt de Catalunya (0,3%) al mes de març, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i han disminuït a la majoria de comarques (27 i Aran). Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,0%) i disminueixen a 2 comarques.

Afiliats, per nacionalitat

Al març, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (8,8%) i ho fan a pràcticament totes les comarques (38 i Aran), entre les quals destaquen el Berguedà (12,9%), l’Alt Empordà (12,6%) i la Selva (12,5%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (2,0%), i disminueixen a 3 comarques.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 79,2% de les afiliacions, ha augmentat en 103.580 afiliacions al març respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 3,6%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 2 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (28.705 afiliacions), el Vallès Occidental (8.875) i el Baix Llobregat (8.590); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l’Alt Empordà (8,2%) i la Selva (6,7%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Al març, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,8% en relació amb un any enrere (8.965 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 35 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (1.300).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,3% interanual, fet que representa 3.020 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 21 comarques i a Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.200), mentre que en nombres relatius ho és el de l’Alta Ribagorça (7,1%).

L’agricultura és el sector que ha registrat l’increment més discret d’afiliacions, un 0,9%, que representa 450 afiliacions més que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 19 comarques, han disminuït a 20, i s’han mantingut a 2 comarques i a Aran.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de març, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,4%, més del doble que la dels homes (12,5%). El Priorat (22,4%), el Solsonès (22,2%) i el Barcelonès (21,9%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (10,5%), seguit de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà (15,6%, totes dues comarques). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en 11,1%, 1,3 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és la Ribera d’Ebre (17,1%), i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,3%) i de l’Alt Empordà (8,6%), que tenen els graus més baixos.


2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 732622

Taules

Taules
XLSX | 65630