El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presidit avui la constitució de la Comissió d’Igualtat del Departament d’Interior. Es tracta d’un òrgan consultiu de nova creació format per representants de tots els cossos de seguretat i emergències i que tindrà com a objectiu impulsar accions per avançar en la igualtat dels cossos.

Elena ha explicat que la comissió suposa “estructurar una de les prioritats del Govern, com és la feminització, per garantir que de forma sistemàtica s'adoptin noves propostes per avançar en aquest camí”.

En aquesta línia, el titular d’Interior ha destacat que “volem canviar allò que no acceptem. Per això hem impulsat canvis molt rellevants com la incorporació de 500 mosses en tres anys o passar del 12 al 30% de comissàries al cos de Mossos d’Esquadra” i ha afegit que “a finals d'any s'incorporaran 95 noves bomberes, més que les que hi ha ara al cos ara perquè les volem i les necessitem”.

El conseller ha posat en valor que“intensificarem i mantindrem la feminització dels cossos de seguretat i emergències per garantir més justícia, menys discriminació i que s’assemblin més a la societat a la qual serveixen”.

Per la seva part, la directora del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme, ha assenyalat que “feminitzar un Departament com Interior implica transformar les estructures i transformar la cultura organitzativa i això no va únicament d’incorporar més dones sinó de fer les coses diferents”.

Alfageme ha destacat que “la creació de la Comissió significa un pas endavant i situa les polítiques d’igualtat en el màxim rang institucional”.

L’acte que ha tingut lloc a la seu del Departament, ha comptat amb la presència de la secretaria general, Tamara Garcia, la directora del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme, el director general de la Policia, Pere Ferrer, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort i la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, entre altres alts càrrecs del Departament i comandaments de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Agents Rurals.

El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals

La creació del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, el gener de 2023 va ser una de les mesures previstes en el Pla d’Igualtat del Pla de Govern de la XIV Legislatura, amb la missió d’incorporar una mirada feminista i intersectorial a totes les polítiques del Govern.

La principal funció del Gabinet és impulsar i coordinar les estratègies departamentals per promoure un enfocament de les polítiques de la seguretat i les emergències des d’un vessant social i feminista, i coordinar i promoure les actuacions transversals que afavoreixin la cultura de la igualtat en el Departament.

La Comissió d’Igualtat

Per consegüent, per complir el mandat legal d’establir mecanismes interns de col·laboració i coordinació per impulsar la transversalitat de gènere, així com avaluar l’acompliment dels objectius i la implantació de mesures i actuacions d’igualtat entre dones i homes en el si del Departament d’Interior, es crea la Comissió d’Igualtat, com a un òrgan consultiu, format per representants dels diferents cossos operatius i d’altres unitats directives del Departament d’Interior.

Objectius de la Comissió:

●Estructurar un espai permanent amb vocació transformadora per identificar les demandes i dificultats, impulsar les propostes i promoure les accions per a la feminització de la seguretat i les emergències

●Reforçar els vincles entre les persones responsables d’igualtat que conformen els diferents àmbits del Departament i teixir complicitats per impulsar projectes estratègics tant en l’àmbit dels diferents cossos operatius i unitats directives com de caràcter transversal del Departament.

●Elaborar propostes concretes des dels diferents àmbits i elevar-les als òrgans directius del departament perquè, si s’escau, es puguin aprovar i implementar.

●Esdevenir un espai de socialització de coneixement i experiències i, alhora, establir noves dinàmiques i sinergies.

●La Comissió serà presidida pel conseller i el Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals ostentarà la secretaria.

Funcions de la Comissió:

●Concretar i aprovar el pla d’acció anual i de caràcter intern de la Comissió d’Igualtat del Departament.

●Proposar actuacions per a impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat i emergències del Departament.

●Detectar necessitats formatives i fer propostes de formació en matèria d'igualtat degènere per a tot el personal dels cossos operatius i, especialment, el personal amb càrrecs de comandament.

●Promoure la publicació de campanyes de sensibilització o d'informació en matèria d'igualtat al personal dels cossos operatius.

●Vetllar per la igualtat efectiva de dones i homes en l'accés i la carrera professional delpersonal dels cossos operatius, promovent accions per equilibrar la presència de tots dos sexes en les diferents especialitats i categories dels cossos operatius.

●Impulsar diagnosis, informes, estudis i estadístiques, en coordinació amb el departament competent en igualtat de gènere, sobre la igualtat de dones i homes en l'àmbit de la seguretat i les emergències.

●Promoure la creació de grups de treball específics per impulsar propostes concretes. Coordinar-se amb altres equips i xarxes de gènere del Departament.

●Proposar mesures orientades a la igualtat efectiva entre dones i homes en els cossos operatius del Departament.

Així mateix, per aconseguir una major agilitat i eficàcia quant al funcionament de la Comissió d’Igualtat, es crearà una comissió tècnica, i, si s'escau, es crearan altres subcomissions o grups de treball sobre temes específics, i la Comissió podrà demanar la informació necessària a les diferents unitats orgàniques del Departament i comptar amb la participació de persones externes expertes per raó de la matèria.


1  

Imatges

foto

foto 1939349