1. Ha estat acordat amb les organitzacions sindicals
  2. Serà el mètode emprat anualment per determinar la distribució i la percepció del complement de productivitat


El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics (MEPAGC), de 31 de gener de 2024, que estableix un nou sistema per avaluar les competències dels treballadors i treballadores de la Generalitat, i també l’assoliment d’uns objectius prèviament determinats. Aquest nou model serà el mètode emprat anualment per determinar la distribució i la percepció del complement de productivitat.

El nou model d’avaluació consta de dos instruments. D’una banda, per definir i avaluar les competències professionals i personals, pren com a base el sistema 360o, que inclou una visió integral de totes les persones que interactuen laboralment amb la persona avaluada. Les competències objecte d’avaluació les determina prèviament l’organització, es recullen en una acta i són diferents en funció de si l’empleat a avaluar ocupa un lloc amb funcions de comandament o singular amb personal a càrrec o no.

D’altra banda, l’avaluació es completa amb l’assoliment d’objectius individuals i col·lectius, que han de ser fixats prèviament i coneguts per les persones avaluades. Els objectius individuals i col·lectius s’han d’expressar per escrit en un document que defineixi i especifiqui els indicadors per acreditar-ne el compliment, i també la ponderació en l’avaluació, i han de verificar-se al final de l’any.

La puntuació que assoleixi la persona avaluada pot oscil·lar entre els 0 i els 100 punts, que es distribueixen de la manera següent: un màxim de 50 punts de la valoració de les competències professionals i personals, i un màxim de 50 punts de la valoració dels objectius individuals i col·lectius. La puntuació final individual serà la suma dels punts obtinguts en els dos sistemes i determinarà la percepció del complement de productivitat.

El complement es percebrà íntegrament si s’obté una puntuació de 90 a 100 punts, i parcialment a partir d’una puntuació de 65 punts en el cas de personal de comandament, i de 60 punts en la resta dels empleats i empleades públics, sempre que s’assoleixi el mínim del 50% (25 punts) de la puntuació de cada sistema (competències i objectius).