1. El 98% de les persones que han estabilitzat treballa o havia treballat a la Generalitat, i el 73% són dones
  2. La mitjana d’edat de les persones estabilitzades és de 49 anys, amb una antiguitat de 12 anys al cos o categoria del seu lloc de treball
  3. Avui es publiquen al DOGC les convocatòries ordinàries per a 1.260 places dels cossos superior i administratiu de la Generalitat

Un total de 12.295 treballadors i treballadores han consolidat la seva vinculació laboral amb l’Administració de la Generalitat en els processos selectius del personal d’Administració i Serveis competència de la Direcció General de Funció Pública.

D’aquestes persones, 11.411 han estabilitzat el seu lloc de treball a la Generalitat amb les dues vies del procés selectiu extraordinari d’estabilització: el concurs de mèrits i el concurs oposició. Addicionalment, cal afegir 884 persones més que han fet indefinida la seva relació professional amb l’Administració catalana superant un procediment ordinari d’oposicions simultani a l’estabilització.

Perfil de les persones estabilitzades

El 98% de les persones aspirants que han obtingut plaça en el procés d’estabilització ja treballava o havia treballat a l’Administració de la Generalitat. Cal destacar, a més, que ha estabilitzat el 90% del públic objectiu dels processos d’estabilització, és a dir, d’aquells aspirants amb 5 anys o més de serveis prestats al cos o categoria al qual es presentaven.

La mitjana d’edat de les persones estabilitzades és de 49 anys, amb una antiguitat de 12 anys al cos o categoria del seu lloc de treball. I el 73% són dones.

D'altra banda, hi ha 261 aspirants que han pogut estabilitzar el seu lloc de treball a la Generalitat gràcies a les places reservades per a persones amb discapacitat del concurs oposició d’estabilització.

Persones desplaçades pels processos d’estabilització

Hi ha 1.101 persones que han estat desplaçades del seu lloc de treball pels processos d’estabilització. D’aquestes persones:

  1. 400 no s’han presentat als processos selectius
  2. 475 persones tenen dret a la compensació econòmica prevista a la llei 20/2021 de mesures urgents, per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública
  3. 226 persones tenen un còmput de serveis prestats de menys de 3 anys

Per altra banda, del total de 1.101 de persones que han estat desplaçades, hi ha 378 que ja tenen una nova relació de prestació de serveis amb l’Administració de la Generalitat.

Nous processos de selecció

Un cop conclosos els processos selectius extraordinaris, la temporalitat en el sector d’administració i serveis se situa en un 9%. Aquest percentatge es reduirà fins al 5% a finals del 2024 amb les convocatòries ordinàries previstes, i fins al 2% a finals del 2025.

En aquest sentit, avui s’han publicat al DOGC les convocatòries de les oposicions ordinàries de 662 places del cos superior i 598 del cos administratiu de la Generalitat.

Durant el 2024, es preveu convocar més de 2.600 places dels cossos i categories inclosos en les ofertes públiques que estan vigents.