1. El nou sistema serà la base per determinar la distribució i percepció del complement de productivitat

En el marc de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), celebrada aquest dimecres, la Generalitat ha acordat amb els sindicats UGT i CCOO un nou sistema d’avaluació dels empleats i empleades públics que inclou tant l’avaluació de les competències com l’assoliment d’objectius. Aquest mètode serà la base per determinar la distribució i percepció del complement de productivitat. Properament aquest acord s’elevarà a Govern per a la seva aprovació de l’Executiu.

El nou sistema d’avaluació consta de dos instruments: un sistema 360o d’avaluació de les competències professionals i personals, i un sistema d’avaluació de l’assoliment dels objectius individuals i col·lectius.

Aquest sistema de 360o inclou una visió integral de totes les persones que interactuen laboralment amb la persona avaluada. El sistema defineix una relació de competències professionals i personals que cal valorar i comprèn factors i conceptes per a una avaluació individual objectiva, equitativa, ponderada i fiable.

En general, la valoració de les competències de cada lloc de treball constarà de tres parts: una primera part d’autoavaluació, una avaluació dels companys i companyes d’unitat o amb qui es col·labora habitualment i una avaluació del superior jeràrquic immediat. Addicionalment, pel que fa als comandaments, una part de l’avaluació de les competències la faran les persones que té a càrrec seu.

L’elecció de les persones avaluadores s’efectuarà de manera aleatòria i automatitzada, i les avaluacions seran anònimes i confidencials, llevat de les que faci el superior jeràrquic.

La valoració global es completa amb el sistema d’avaluació d’objectius per part del superior jeràrquic immediat. En aquest sentit, cada any, durant el mes de gener, les unitats fixaran els objectius individuals i col·lectius a assolir durant el període d’avaluació.

Cada sistema es valora amb un màxim de fins a 50 punts. La puntuació final individual, que podrà oscil·lar entre 0 i 100, serà la suma dels punts obtinguts en els dos sistemes (360o i avaluació d’objectius), i determinarà la percepció del complement de productivitat.

El complement es percebrà íntegrament si s’obté una puntuació de 90 a 100 punts, i parcialment a partir d’una puntuació de 65 punts en el cas de personal de comandament, i de 60 punts en la resta dels empleats i empleades públics, sempre que s’assoleixi el mínim del 50% (25 punts) de la puntuació de cada sistema (competències i objectius).

La implantació d’aquest nou model requereix una formació obligatòria en el sistema 360o d’avaluació de competències i una d’específica per a les persones amb comandament per determinar, definir i avaluar objectius.