Els tres documents sobre violències masclistes que es presenten ara estan pensats per facilitar la incorporació de les evidències recollides en polítiques i projectes concrets

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), amb la col·laboració del Departament d’Igualtat i Feminismes, presenten el primer cicle del projecte “Què funciona en gènere i joventut?” que estudia les violències masclistes que afecten a les persones joves. El resultat d’aquest primer cicle són tres informes sintètics: en el primer informe es defineix què són les violències masclistes en joventut i quines formes prenen; en el segon, s’analitzen avaluacions robustes dutes a terme en l’àmbit internacional per cercar evidències sobre com prevenir i tractar les violències masclistes, i, en el tercer, s’identifiquen els reptes de futur de les polítiques de gènere i joventut a Catalunya i es reflexiona sobre com aplicar l’evidència internacional al context català.

Generació i transferència del coneixement generat

Amb el projecte “Què funciona en gènere i joventut?” l’ACJ se suma a altres institucions que, de la mà d’Ivàlua, estan desenvolupant exercicis de cerca i anàlisi d’evidències de funcionament que orientin el disseny i la implementació de polítiques públiques a partir de coneixement robust, sota la denominació dels projectes Què funciona?. L’objectiu d’aquest projecte és que aquelles persones que han de prendre decisions amb relació a intervencions en l’àmbit de la joventut i el gènere, facin ús d’aquesta informació sobre què funciona i què no funciona en polítiques de joventut, per decidir millor i dissenyar intervencions més eficaces i eficients.

Aquesta col·laboració s’estructura en dos cicles temàtics. En el primer s’ha treballat amb persones expertes en violències masclistes de l’àmbit acadèmic, dels moviments socials i de l’Administració pública. En el segon s’impulsarà un procés de treball similar però centrat en la salut sexual i reproductiva de les persones joves.

Els tres documents sobre violències masclistes estan pensats per facilitar la incorporació de les evidències recollides en polítiques i projectes concrets. Així, amb la voluntat que el coneixement recollit i generat sigui transferit a les polítiques públiques en funcionament o en fase de disseny, ja s’han posat en marxa i s’estendran durant els propers mesos espais de treball per incorporar les evidències en processos de presa de decisions, tant d’ens locals com d’altres departaments de la Generalitat. Concretament, ja s’ha començat a treballar amb l’Ajuntament de Rubí i els consells comarcals de l’Urgell i de la Rivera d’Ebre per revisar els dissenys dels protocols d’intervenció davant de les violències masclistes. Alhora s’ha iniciat un treball de col·laboració amb el Departament d’Interior per revisar alguns dels seus programes adreçats a joves en aquesta matèria.

Recomanacions de l’evidència internacional

Les evidències recollides a nivell internacional, així com el diàleg amb les professionals de joventut sobre la seva aplicació a Catalunya, apunten vers:

Treball intersectorial. La coordinació estratègica entre sectors és una de les primeres evidències i s’ha demostrat que treballar en xarxa maximitza l’efectivitat dels programes i polítiques.

Mirada interseccional. Cal anar cap a un model del disseny de les polítiques que tingui en compte els perfils de les persones joves i els eixos de desigualtats que les afecten.

Formació feminista. Tant l’avaluació internacional com la normativa catalana apunten la necessitat de formar totes les professionals que treballen amb joves en matèria feminista.

Participació. Fomentar la participació i la interacció entre totes les persones que implementen programes per erradicar les violències masclistes.

Avaluació. Fomentar la cultura de l’avaluació de les polítiques, els programes i les intervencions; oferir recursos als professionals per poder-s’hi dedicar, i divulgar els resultats.

A principis de 2024 tindrà lloc una jornada oberta als i les professionals que treballen amb joves per donar a conèixer els continguts de les publicacions i per reflexionar sobre els reptes que, com administracions públiques, tenim per posar en diàleg la teoria i la pràctica.

En una segona fase, el projecte “Què funciona en gènere i joventut?” se centrarà en la salut sexual i reproductiva de les persones joves. Aquest procés es durà a terme durant el 2024 i els resultats obtinguts es recolliran en diferents publicacions.

Iniciatives Què funciona?

Les iniciatives “Què funciona?” tenen l’objectiu de contribuir a generar i transferir evidència sobre temàtiques concretes per ajudar a la presa de decisions de les administracions a l’hora de dissenyar i desenvolupar polítiques públiques.