1. Inclou 4.425 places de personal docent, 1.645 de personal estatutari de salut i 918 del cos de Mossos d’Esquadra

El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública ordinària de la Generalitat de Catalunya per al 2024, amb un total de 9.033 places. El nombre de places de l’oferta deriva de l’aplicació de la taxa de reposició (diferència entre altes i baixes de personal de l’any 2023), que és de 6.476 places, més 1.657 que corresponen a la denominada taxa específica.

Aquesta taxa específica té per objecte assolir la reducció de la temporalitat estructural del sector docent, per donar compliment a l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat estructural a l’Administració per sota del 8%.

A l’oferta també s’inclou, addicionalment, un creixement fora de la taxa de reposició de 900 places de l’escala operativa del cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta oferta s’ha dissenyat d’acord amb els criteris pactats en el marc de la Mesa General dels Empleats i Empleades Públics de la Generalitat (MEPAGC), amb l’objectiu de consolidar una ocupació pública estable i que doni resposta a la planificació estratègica per afrontar les necessitats de personal davant del relleu generacional.

Distribució per sectors de les places de l’oferta

Personal de cossos docents

4.425

Personal estatutari de l’ICS

1.645

Personal d’administració i serveis

1.580

Cos de Mossos d’Esquadra

918

Personal d’administració penitenciària

323

Cos de Bombers

120

Cos d’Agents Rurals

22

TOTAL

9.033

L’oferta d’ocupació pública ordinària 2024 preveu, d’acord amb la legislació bàsica, una reserva del 7% del total de places ofertes perquè les cobreixin persones amb discapacitat, amb la distribució següent: un 2% per a aquelles que acreditin discapacitat intel·lectual, i el 5% restant per a aquelles que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.