1. L’objectiu és millorar les competències matemàtiques de l’alumnat català i s’oferirà als docents formació i guies didàctiques
  2. El programa tindrà una durada de 3 anys, a partir del curs 2024-2025
  3. Hi participaran 120 centres d'educació primària i 80 d'ESO, entre els quals es prioritzarà els d'especial complexitat que estiguin interessats a millorar els resultats en matemàtiques
  4. Els centres participants incrementaran les hores de matemàtiques fent ús de les hores de gestió autònoma previstes en els nous currículums

El Govern ha aprovat el programa de millora de la competència matemàtica de l’alumnat de l’educació bàsica, el programa Florence. Una iniciativa que preveu la millora de la competència matemàtica a través de canvis en l’organització dels centres, especialment en l’ús de les hores de gestió autònoma, i a través d’actuacions adreçades als centres, al professorat i a l’alumnat.

Les diferents proves d’avaluació que s’han dut a terme —competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d’ESO, i proves internacionals PISA— evidencien que l’alumnat català té dificultats d’aprenentatge en els problemes de connexions i reflexió, en deducció i raonament. Especialment en fraccions, percentatges, proporcions i geometria de l’espai.

Actuació inicial en 200 centres

El disseny del programa parteix de les recerques que s’han fet dels programes de millora de matemàtiques que han obtingut bons resultats en altres països. En aquest sentit, el programa es focalitza en els ítems de millora de les proves estandarditzades, didàctica manipulativa i tutorització de les matemàtiques.

Educació posa en marxa el programa inicialment en 200 centres educatius —120 d’educació primària i 80 d’ESO— amb més possibilitat de millora de la competència matemàtica. El programa va dirigit als centres que tinguin més marge de millora de les matemàtiques i que tinguin voluntat de fer-ho, i tindrà una durada de 3 anys.

El programa oferirà a aquests centres una maleta amb materials manipulatius de didàctica de les matemàtiques, programació i guies per a dues sessions setmanals d’una hora. Per a 4t o 5è de primària o 1r o 2n d’ESO, també oferirà formació en horari de centre i modelatge d’un docent acompanyant, que estarà al centre un cop cada 2-3 setmanes.

En els centres participants també s'incrementaran les hores de matemàtiques entre 1 i 4 hores setmanals, segons necessitats. Serà possible fent ús de les hores de gestió autònoma que permeten els nous currículums. El centre, amb suport del referent territorial, optimitzarà l’organització del temps propi per fer-ho possible.

Equip de desplegament del programa de millora de les matemàtiques

El referent territorial també serà una figura de nova creació. A la primària hi haurà 12 referents, un per cada servei territorial, que serà un docent amb dedicació de jornada completa. Aquests referents faran la diagnosi dels centres, proposaran als centres participants formació en matemàtiques, faran codocència a l'aula i oferiran estratègies d'organització interna.

El Departament d'Educació elaborarà i oferirà als centres guies amb els fonaments bàsics de matemàtiques, així com la unificació de les metodologies d'ensenyament. Per això, es col·laborarà amb els instituts de ciències de l’educació, que donaran suport en didàctica específica. Els centres no participants també podran accedir a les guies i recursos, amb vídeos per saber com aplicar-los si així ho decideixen.

Cal recordar que ja aquest curs escolar s’han endegat algunes iniciatives per a la millora de la competència matemàtica com a primeres mesures, com ara la creació de 1.000 places noves de cursos de matemàtiques a través d’acords amb els Instituts de Ciències de l’Educació, 700 noves places de formació en situacions d’aprenentatge per a l’ESO i el batxillerat, i la reactivació del programa AraMat de formació en didàctica matemàtica, amb més de 700 places.

El programa també treballarà altres mesures més globals, com la creació del perfil de matemàtiques a primària, la creació d’una guia de concreció del currículum de matemàtiques o la col·laboració amb les universitats per a la millora de la formació inicial i la continuada (amb la creació de postgraus), o la creació de guies curriculars per als docents.