1. El pla per millorar la comprensió lectora figura al Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya

El Govern ha analitzat avui les actuacions de millora que està emprenent el Departament d’Educació per millorar la competència lectora. El Pla per a la millora de la competència lectora, que parteix de l’anàlisi dels resultats de les avaluacions externes d’àmbit internacional i de les proves de competències bàsiques, preveu la creació de xarxes de centres que treballaran intensament la competència lectora: es calcula que hi participaran uns 250 centres de forma voluntària. Els serveis territorials valoraran el nombre final de centres que podran sumar-s’hi, a partir de les demandes, seguint els criteris següents: compromís del centre, percentatge de docents que hi participaran, resultats de les proves de comprensió lectora o si tenen una biblioteca escolar activa. És destacable que el percentatge del claustre que s’ha d’implicar ha de ser del 80% com a mínim, amb la qual cosa aquests treballs no només implicaran els docents de llengua, sinó tot el professorat.

Les xarxes es constituiran en el que resta de curs 2023-2024. Es farà un primer plenari per presentar als centres el marc de referència i encarregar-los una diagnosi de la seva situació, que s’abordarà en un segon plenari, a la tardor. La diagnosi s’ha de centrar en cinc components basats en la teoria de la didàctica de la lingüística i les evidències científiques: l’oralitat, la descodificació, la fluïdesa lectora, les estratègies de lectura i el lèxic. Altres elements que es tindran en compte més endavant són la lectura literària, la dimensió personal de la lectura, la dimensió social, i la lectura a les diferents àrees i matèries.

Durant el mes de març, aquest pla s’ha presentat als 11 serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona, en uns actes en què van participar 2.265 docents de 1.657 centres. Pel que fa als centres interessats que no puguin accedir a les xarxes, el Departament els oferirà formacions: algunes de ja existents, com les formacions ‘Llegir per aprendre’, i d’altres càpsules autoformatives de nova creació, individuals o d’equip docent.

Reforç de l’oralitat mitjançant la immersió lingüística

La competència lectora està intrínsecament lligada a la competència oral. Per aquest motiu, el Pla per a la millora de la competència lectora impulsat pel Departament d’Educació preveu el reforç de la llengua oral a través de l’aplicació de la metodologia de la immersió lingüística. Aquest reforç s’ha començat a treballar aquest curs, formant els assessors i les assessores de Llengua i Cohesió Social (LIC) i elaborant els materials de formació. S’ha fet a partir de les dades d’ús de la llengua i de les peticions que han fet els centres educatius després d’haver fet formacions sobre Usos Lingüístics en l’Àmbit Educatiu (ULAE), amb l’objectiu d’incrementar els usos lingüístics als centres. El Departament també ha comptat amb l’assessorament de persones expertes i ha tingut en compte la recerca educativa.

El Departament d’Educació ja ha presentat aquesta iniciativa als centres educatius del país. Durant les sessions territorials s’ha remarcat la necessitat d’aplicar metodologies d’immersió lingüística per garantir l’adquisició del català, en contextos en què la llengua familiar dels alumnes és diferent. A Catalunya, s’aplica per tal de garantir el dret dels alumnes a conèixer les dues llengües oficials: el català i el castellà (i en el cas de l’Aran, l’aranès).

Orientacions de lectura

A més, el Pla per a la millora de la competència lectora preveu continuar desplegant el Pla de Biblioteques (PLAMIB), treballar la fluïdesa lectora, campanyes de promoció de la lectura en família i càpsules formatives sobre l’aprenentatge de la lectura.

El Departament d’Educació ha elaborat també orientacions de lectura (es troben publicades al portal XTEC) literària per a infantil, primària, ESO i Batxillerat.