·El Govern ha aprovat avui l’elaboració d’aquesta estratègia de país per fer front als reptes presents i futurs de la digitalització i lluitar contra les bretxes digitals de forma inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa

·Comptarà amb un model de governança compartida i col·laborativa que impliqui les polítiques públiques de tot el Govern i la resta d’agents del sistema d’innovació social i digital

El Govern ha aprovat avui elaborar una “Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital” que permeti fer front als reptes presents i futurs de la digitalització i lluitar contra les bretxes digitals en clau de país. L’estratègia inclourà un conjunt de fites a assolir, amb una governança compartida i col·laborativa amb la resta d’agents de la societat. El model de digitalització català sorgit d’aquest procés estarà alineat amb el model de societat digital centrada en les persones que proposa la Unió Europea per tal d’avançar cap a una societat digital inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa. Aquesta estratègia es basarà en la innovació orientada a missions, aproximació impulsada per la Mariana Mazzucato des de l’Institut per a la Innovació i Propòsit Públic (UCL Institute for Innovation and Public Purpose).

L’accés universal a Internet, així com la capacitació i la inclusió digitals, són drets que recull la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals impulsada pel Govern amb l’objectiu de promoure un marc legislatiu i democràtic per garantir els drets humans en l’era digital. Per donar compliment al que proposa la Carta i al compromís del Govern de garantir aquests drets, l’Executiu considera fonamental l’elaboració d’una estratègia nacional que estableixi les línies prioritàries que s’hauran de desenvolupar per garantir l’accés universal, segur, inclusiu i assequible a Internet per a tothom, els drets i el benestar lingüístics de les persones usuàries, amb respecte pels drets humans i protegint especialment les persones més vulnerables dels danys en línia i de les creixents amenaces a la seguretat digital.

Aquesta estratègia ha de permetre donar resposta als nous reptes a què s’enfronta la ciutadania en matèria de digitalització, com ara una connectivitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i les persones, i la formació i l’accés universal a les eines tecnològiques. Així mateix, cal que tingui en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la millora de les condicions sociolaborals de les persones més vulnerables i la transició cap a una digitalització inclusiva.

Per això, el Govern ha acordat avui encomanar a la Direcció General competent en matèria de Societat Digital l’elaboració de l’estratègia, que ha de complir els objectius següents:

 1. Impulsar projectes que capitalitzin finançament europeu (NextGenerationEU) i que tinguin per objectiu la reducció de la bretxa digital o la inclusió sociodigital.
 2. Vetllar per la complementarietat d’aquests projectes amb altres fons.
 3. Vincular el món local en el desplegament de projectes amb impacte en el territori.
 4. Impulsar iniciatives col·laboratives amb la implicació dels agents del sistema d’innovació de la quàdruple hèlix (administracions, centres de recerca, societat civil i sector privat).
 5. Crear grups de treball sobre temàtiques i àmbits específics que s’han d’abordar relacionats amb la inclusió sociodigital.
 6. Assegurar l’execució del procés a partir d’un model de governança sorgit del treball metodològic d’innovació orientada a missions, que permeti la col·laboració interna entre departaments de la Generalitat i amb els agents de la quàdruple hèlix.
 7. Assegurar l’execució òptima amb eines de seguiment obertes que permetin avaluar i corregir de manera continuada l’avanç de les actuacions i els resultats que se n’obtinguin.

L’acord també estableix la creació del Comitè de Direcció de l’Estratègia com a òrgan interdepartamental de lideratge, debat i proposta que afavoreixi la consecució de la inclusió sociodigital a Catalunya. Integrat a la Secretaria competent en matèria de Polítiques Digitals i presidit per la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, el comitè tindrà com a funcions:

 1. Coordinar i impulsar actuacions comunes de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat implicats i garantir el dret de participació de la ciutadania.
 2. Avaluar i distribuir els recursos disponibles, incloent-hi els pressupostaris, per implementar l’estratègia.
 3. Coordinar la participació dels diversos actors territorials, socials i econòmics; de les entitats i organitzacions de la societat civil; de ciutadania no organitzada i dels grups polítics, en el debat i la construcció d’aquesta estratègia.
 4. Establir el calendari del procés, amb el compromís de presentar al Govern la proposta d’Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital abans de 2026.