1. L’activitat inspectora de l’Agència Catalana del Consum, en aquest àmbit, augmenta un 779 % en l'últim any arran de la implantació del Programa de reforç per vetllar pel compliment de la llei d’emergència habitacional
  2. Consum ha assolit els 1.242 expedients oberts per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt 246 amb sancions greus
  3. Divarian Propiedad i Promontoria Coliseum Real Estate acumulen gairebé el 52% dels expedients oberts per possibles incompliments en la normativa
  4. Són dades que ha fet públiques avui el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, en la roda de premsa de balanç del primer any de la posada en marxa del Programa

El Govern, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum del Departament d’Empresa i Treball, ha imposat 246 sancions a 79 grans tenidors, per un import global de 6.065.002 euros, per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial. Aquestes són dades que ha anunciat avui el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, en la roda de premsa de presentació del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge.

El conseller Torrent ha ressaltat que “aquestes dades són el resultat de la implantació el gener de 2023 d’aquest Programa de reforç que va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum”. Una actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit, multiplicant gairebé per 8 les actuacions de control respecte al total que s’havia fet amb anterioritat a la seva implantació, fent aflorar incompliments i actituds persistents que cal erradicar”, ha destacat Torrent.

En concret, des de la posada en marxa del Programa de reforç, l’Agència ha dut a terme 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183), després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600 % més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115 % més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78).

Davant d’aquests resultats, Torrent ha valorat “molt positivament aquest primer any del Programa, aquesta mesura presa de fer un esforç específic per lluitar contra les situacions d’abús que vulneren el dret a l'habitatge”. Som un Govern compromès amb l’exercici dels drets socials, i per això vam decidir posar en marxa de manera prioritària aquest Programa”, ha destacat el conseller.

En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social. En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així mateix, l’Agència ha detectat que dos grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa.

Dels expedients sancionadors oberts, 246 ja s’han resolt amb sanció per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores, infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. En global l’Agència ha sancionat 79 grans tenidors, dels quals 27 acumulen més d’un expedient sancionador, i 2 d’aquestes empreses acumulen el 44% del total d’expedients resolts amb sanció.

Mesures dissuasives addicionals a les sancions econòmiques

En el marc de la presentació de balanç, el director de l’Agència Albert Melià, ha explicat que des del maig de 2023, “tenint en compte que algunes empreses acumulen un nombre considerable d’expedients, l’Agència incorpora en tots els expedients sancionadors per incompliments relacionats amb l’obligació d’oferir lloguer social, una sanció accessòria de publicitat”, que permet fer difusió de la multa quan aquesta esdevé ferma és a dir, un cop s'han resolt tots els possibles recursos presentats per l'empresa en via administrativa–. En aquest sentit, el director ha ressaltat ja s’han fet públiques per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat un total d’11 sancions fermes, als grans tenidors següents: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL i Coral Homes SL.

Així mateix, el director de Consum ha anunciat que tenint en compte l’especificitat del Programa dirigit a protegir el dret d’accés a l’habitatge de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, “i per tal de reforçar aquesta mesura dissuasiva per mitjà de la publicitat, avui donem a conèixer el nom dels grans tenidors que acumulen més expedients oberts per presumptes incompliments de l’obligació d’oferir lloguer social”, que són: Divarian Propiedad, amb 423 expedients, i Promontoria Coliseum Real Estate, amb 221. La resta són el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb 87, Coral Homes, amb 74, i Gramina Homes, SL, amb 44.

En aquest sentit, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha remarcat que “esperem que amb aquestes mesures addicionals a les sancions econòmiques, assolim l’efecte dissuasiu que ha de tenir l’activitat sancionadora de l’Administració”. I ha afegit que “som aquí per fer complir la llei en un àmbit tan sensible com és el de l’habitatge i continuarem treballant per protegir i garantir el lloguer social a totes aquelles persones i famílies que ho necessitin”.

Marc normatiu per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge

La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb el nivell d’ingressos previst en la Llei 24/2015.

A més, la Llei 1/2022 del 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants d’habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte d’arrendament, per haver patit un procés de reclamació d’un deute hipotecari o per haver ocupat un habitatge buit d’una entitat financera o fons d’inversió.

Així mateix, la normativa vigent estableix l’obligació de fer constar la informació relativa a l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, tant a les ofertes d’arrendament com al contingut dels contractes.

____

@consumcat / @empresacat | @treballcat

►►►

Instagram consumcat

§Linkedin consumcat

§Youtube consumcat

3  

Imatges

Presentació del balanç del Programa de reforç per vetllar pel compliment de la llei d'emergència habitacional

Presentació del balanç del Programa de reforç per vetllar pel compliment de la llei d'emergència habitacional 420389

El conseller Torrent en la roda de premsa de balanç del Programa

El conseller Torrent en la roda de premsa de balanç del Programa 1679763

El director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià, durant la seva intervenció

El director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià, durant la seva intervenció 1391920