1. Aquestes retribucions seran homogènies per als professionals residents d’infermeria de tot el Sistema de Salut de Catalunya i tindran efectes des de l’1 de gener d’enguany

El Govern ha signat avui l’Acord pel qual s’estableixen les retribucions dels llocs de personal infermer/a resident en formació de l’Institut Català de la Salut (ICS) i també s’aprova una retribució mínima garantida per al personal infermer/a resident en formació contractat per la resta de centres del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Tant les retribucions per als professionals d’infermeria en formació de l’ICS com les que han de garantir els centres del SISCAT amb unitats docents acreditades per impartir formació sanitària especialitzada, s’equipararan a partir de l'aplicació d’aquesta mesura, prevista amb efectes de l’1 de gener d’enguany. Així, la retribució anual (distribuïda en catorze pagues) per a les infermeres residents de primer any serà de 17.160,45 € i per a les de segon any, de 18.558,91 €. I pel que fa a la retribució de segon any, cal especificar que es compon de dos imports: el sou, de 17.184,17 €, i el complement de grau de formació, de 1.374,74 €, que és el 8% de l’import del sou.

Això suposa una millora del 13% respecte a la retribució que rebien les infermeres residents a qui era d’aplicació el conveni del SISCAT fins ara, i al voltant d’un 15% per a les que estaven adscrites l’Acord de la Mesa Sectorial de l’ICS. Aquest increment també representa l’equiparació salarial de les infermeres en formació especialitzada dels dos convenis esmentats i de la resta de convenis d’entitats de Catalunya.

A més, aquestes noves retribucions aprovades avui s’actualitzaran d’acord amb el que estableixin les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

Des de la creació de les especialitats infermeres, a Catalunya s’han anat acreditant unitats docents multiprofessionals de manera progressiva, 80 en aquests moments. Aquesta xifra situa Catalunya com una de les comunitats autònomes amb més places acreditades, un total de 408, per a la formació d’infermeres especialistes.

L’Acord que signa avui el Govern dona resposta a la demanda dels professionals d’infermeria residents en formació de Catalunya de disposar d’aquesta millora salarial, que ja es va reconèixer mitjançant Acord de Govern d’1 de desembre de 2020 a la resta de les professions sanitàries de formació especialitzada pel sistema de residència.

Aquestes millores s’emmarquen dins del conjunt de mesures en què es treballa des del Govern i, en especial, des del Departament de Salut, com són el Protocol i la Taula d’harmonització de les condicions laborals dels professionals del SISCAT, aprovats l’11 de gener d’enguany. Ambdós instruments van arribar després de l’acord històric del passat 23 de desembre per millorar les condicions laborals dels treballadors adscrits al III Conveni laboral del SISCAT. Un acord que Salut va fer possible amb la injecció de 460 milions d’euros el 2023 per millorar les condicions laborals dels treballadors.