1. El nou sistema amplia la informació d’atur registrat i demandes d’ocupació per sexe i permet l'encreuament de diverses variables de qualsevol dels mesos de la sèrie històrica disponible, iniciada el gener de 2005
  2. Per primera vegada proporciona dades relatives a les persones amb discapacitat a Catalunya i s’incrementa la informació territorial detallada


Més informació sobre el món del treball a Catalunya, a mida de la persona usuària interessada, i un accés més àgil a través de la Consulta interactiva d’atur registrat i demandes d’ocupació de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball (https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici).

Aquestes són dues de les principals novetats disponibles en la Consulta interactiva, resultat de la feina de l’equip professional de l’Observatori del Treball i Model Productiu per a ampliar les dades i facilitar-ne l’accés.

Les millores assolides per l’Observatori es concreten en més informació detallada en un sistema de consulta dinàmica, que permet la selecció de diverses variables de qualsevol dels mesos de la sèrie històrica disponible en atur registrat i demandes d’ocupació iniciada el gener de 2005.

A més, l’Observatori aporta una tercera novetat: proporciona informació relativa a l’atur registrat i demandes d’ocupació de les persones amb discapacitat, un fet inèdit en la Consulta interactiva fins ara existent. Totes les dades es poden consultar al següent enllaç.

Quina és l’ampliació de les dades?

L’objectiu de l’Observatori del Treball és fer de la Consulta interactiva d’atur registrat i demandes d’ocupació un servei a mida de la persona usuària, de manera que pugui seleccionar les variables del seu interès.

En aquest sentit, la Consulta interactiva d’atur registrat i demandes d’ocupació proporciona informació per sexe de totes les variables disponibles com l’edat, el temps d’inscripció de la demanda, el nivell formatiu, la nacionalitat, l’activitat econòmica de la darrera ocupació i l’ocupació demandada. Tota aquesta informació es pot creuar entre si i, com a novetat, també està disponible respecte de la població amb discapacitat.

Així mateix, la Consulta interactiva d’atur registrat i demandes d’ocupació incorpora, com a nova variable, l’experiència en l’ocupació que demanden les persones que cerquen feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L’ampliació de les dades es veu reflectida en més informació detallada a escala territorial, i tots els resultats s’ofereixen en format Excel i CSV, el que facilita el seu tractament posterior per part de la persona usuària que realitza la consulta.

Nous complements de la Consulta interactiva

La nova Consulta interactiva d’atur registrat i demandes d’ocupació es complementa amb tres productes nous més:

  1. Comparativa territorial d’atur registrat i demandes d’ocupació, que facilita disposar dels principals resultats intermensuals i interanuals dels diferents territoris de Catalunya, i comparar-los entre si.
  2. Perfil de l’atur registrat a Catalunya, que mostra el perfil de les persones que demanden una ocupació a través del servei públic d’ocupació, de les que són demandants no ocupades i de les que són aturades registrades. El perfil està desglossat per sexe, edat, durada de la demanda, nivell de formació, sector econòmic i ocupació.
  3. Perfil de l’atur registrat per territori, que mostra el mateix nivell de detall que el perfil de Catalunya però referit al territori, inclòs el nivell municipal.

L’Observatori del Treball i Model Productiu

L’Observatori del Treball i Model Productiu és una unitat orgànica del Departament d'Empresa i Treball. La seva missió és proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu de l’economia catalana i que també poden ser útils per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits.

Les activitats de l’Observatori del Treball i Model Productiu es concentren en productes que es posen a disposició pública a través del seu web. El Catàleg de productes identifica aquests productes i mostra les seves característiques principals.

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/01_-_l_observatori/01_-_presentacio/cataleg_productes/arxius/Cataleg-2024.pdf

A més, l’Observatori del Treball elabora notes, butlletins, informes i estudis on s’analitza el treball i el model productiu de l’economia catalana. L'objectiu és aportar valor a la comprensió de la dinàmica de l'entorn econòmic i laboral.

Així mateix, posa a disposició una sèrie de publicacions de periodicitat diversa (mensual, trimestral, semestral i anual) amb dades sobre les principals variables dels àmbits de treball, relacions laborals i qualitat en el treball, economia social i cooperatives, col·lectius socials i sectors productius de l’economia catalana.

L’Observatori també ofereix Informació estadística i anàlisi de la realitat territorial de Catalunya des del punt de vista de l’activitat econòmica i el mercat de treball per tal de posar en relleu les capacitats del territori en l'àmbit de la producció, l'ocupació i l'atur.

Finalment, per facilitar l’accés a totes les matèries objecte de publicació, l’Observatori del Treball i Model Productiu presenta la informació per àmbits temàtics: Treball, Relacions Laborals, Qualitat en el Treball, Treball Autònom, Perspectiva de Gènere, Col·lectius Socials, Salaris i Model Productiu.

A tall d’exemple, l’àmbit temàtic Relacions Laborals ofereix la informació estadística de diversos assumptes com regulació d’ocupació, vagues i tancaments patronals, conciliacions laborals, eleccions sindicals, empreses de treball temporal i negociació col·lectiva.

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/