La mesura que més s’ha implementat és seguretat i salut laboral (81,6%) i la que menys, la contractació inclusiva (30,1%)

Al primer trimestre del 2024, els establiments empresarials de Catalunya declaren que les principals mesures de sostenibilitat que han implementat, en el darrer any, han estat les de caire social (87,7%), que són aquelles relacionades amb les condicions laborals i respecte dels drets humans, segons l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Pel que fa a mesures de sostenibilitat ambiental, han estat implementades pel 78,5% dels establiments, i les mesures relacionades amb el govern corporatiu de les organitzacions (de governança), pel 72,3%.

Per sectors d’activitat, destaca l’hostaleria per ser el sector amb els percentatges més elevats d’implementació de mesures de sostenibilitat social i ambiental (92,7% i 88,6%, respectivament), seguida de la indústria, amb proporcions per sobre de la mitjana en els tres tipus de mesures: 91,1% de sostenibilitat social, 82,7% de sostenibilitat ambiental i 74,8% de governança. A l’altre extrem, la construcció és el sector on la implementació de les mesures de sostenibilitat en el darrer any ha sigut menor.

Gràfic. Mòdul d'actualitat. Mesures de sostenibilitat per sectors d'activitat. 2024T1{"name":"2024/05/29/09/46/3ead581e-ee26-4851-a87b-60e481ee3b2b.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":111507}

Segons la grandària de l’establiment, hi ha força diferència entre el percentatge dels establiments de menys de 10 ocupats que han implementat mesures de sostenibilitat i els de 50 ocupats o més. On hi ha més diferències és en la implementació de mesures de governança, amb 30 punts percentuals entre els establiments de menys de 10 ocupats (55,3%) i els de 50 ocupats o més (85,5%).

Mesures de sostenibilitat social, ambiental i governança

Les principals mesures de sostenibilitat social que els establiments han implementat en el darrer any són: seguretat i salut laboral (material i equipament adequat, prevenció de riscos laborals, etc.) (81,6%); formació continuada dels treballadors (76,4%), i estabilitat laboral (72,9%). Per contra, les mesures de contractació inclusiva, com ara de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, són les menys implementades, amb només 3 de cada 10 establiments (30,1%). Aquest percentatge cau fins al 8,7% per als establiments més petits (de menys de 10 ocupats), mentre que s’assoleix el 51,4% en els de 50 ocupats o més.

Gràfic. Mòdul d'actualitat. Mesures implementades. 2024T1{"name":"2024/05/29/09/47/6601fb4a-ed8b-452c-9bfe-a692472a2983.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":197687}

Pel que fa a les mesures de sostenibilitat ambiental (activitats empresarials que tenen un impacte positiu sobre el medi ambient), la més freqüent és la implementació de millores en l’economia circular (reciclatge, aprofitament dels residus, etc.) (59,6%), seguida de la reducció del consum d'aigua (52,6%) i l’eficiència energètica (millores en l'aïllament dels edificis; electrodomèstics, maquinària o enllumenat de baix consum, etc.) (50,9%). Finalment, un 40,7% dels establiments ha implementat mesures orientades a la reducció de les emissions contaminants (invertir en energies renovables, incentivar la mobilitat sostenible, etc.), tot i que en el sector industrial ho ha fet més de la meitat dels establiments (52,2%).

Cal destacar que la principal mesura de sostenibilitat ambiental implementada en el darrer any en el sector hostaler és la reducció de consum d’aigua, amb 8 de cada 10 establiments (78,2%).

Quant a les mesures de governança (que fan referència a aspectes relacionats amb la qualitat, la cultura i els processos de gestió dels govern corporatiu de les organitzacions), destaquen les implementades per prevenir la corrupció (formació, mecanismes de control, canal de denúncies, etc.) (57,6%) i per afavorir la participació dels propietaris i treballadors en la presa de decisions de l'empresa (reunions periòdiques, canals de comunicació, etc.) (57,3%).

Factors que limiten la implementació de mesures de sostenibilitat

Els principals factors que limiten la implementació de mesures de sostenibilitat ambiental, social i de governança són: la manca d'acompanyament de l'Administració pública (excés de burocràcia, retard en l'obtenció de les subvencions, falta d'informació, etc.) (43,5%); la falta de claredat en la regulació, excés de normativa, falta de criteris comuns entre administracions (42,0%), i l’elevat cost econòmic d’implementar-les (inversió en millores de sostenibilitat ambiental, de seguretat laboral, d'accessibilitat a l'edifici, etc.) (39,4%).

Aquest patró és molt semblant a tots els sectors d’activitat i a totes les grandàries dels establiments, amb alguna diferència. Els establiments del sector del comerç consideren que el factor més freqüent és la falta de claredat en la regulació (44,3%) i els establiments més grans (de 50 ocupats o més), l’elevat cost econòmic (42,5%).

Beneficis d'implementar mesures de sostenibilitat

Tres de cada quatre establiments que han implementat mesures de sostenibilitat ambiental, social i de governança en el darrer any declaren que el principal benefici ha estat la millora de la marca, reputació i diferenciació de la competència (76,8%), seguida per altres beneficis com els valors dins l'empresa, més transparència, etc. (66,1%), l’atracció i retenció de treballadors i clients (62,6%), i la reducció de costos i atracció de més capital i inversions (45,5%).

Tot i que el principal benefici declarat es repeteix a tots els sectors d’activitat i a totes les grandàries dels establiments, hi ha algunes diferències. Els establiments del sector de la construcció i els més petits (menys 10 de ocupats) consideren com a segon benefici més freqüent l’atracció i retenció de treballadors i clients (56,3% i 48,5%, respectivament).


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 255310