1. Compleix així amb un dels compromisos adquirits amb patronals i sindicats l’1 de juny del 2023.
  2. L’objectiu de l’informe és posar al dia el cost d’aquests serveis i facilitar la revisió dels mòduls econòmics de la Cartera de Serveis Socials.
  3. En els darrers tres anys s’han incrementat prop d’un 15% les tarifes que el Departament paga al sector per oferir aquests serveis.

En el marc del procés d’actualització de la Cartera de Serveis Socials, Drets Socials ha presentat una estimació objectiva dels costos dels serveis residencials i dels centres de dia per a gent gran. L’informe és fruit del Programa per a la revisió dels mòduls econòmics dels serveis de la Cartera de Serveis Socials que pretén fer una anàlisi de costos de tots aquells serveis que formen part de la Cartera per optimitzar recursos i facilitar la revisió dels mòduls econòmics d’aquesta.

El document, que s’ha compartit amb sindicats i patronals del sector social, respon al compromís adoptat pel Departament el juny de 2023 de posar en marxa un estudi per actualitzar el cost que tenen tots els recursos gestionats per les entitats proveïdores, de forma rigorosa, objectiva i sota criteris econòmics, pas necessari i imprescindible per abordar la revisió integral de la Cartera. Fet amb el coneixement i en col·laboració amb el sector, es tracta d’un punt de partida per continuar treballant conjuntament a fer una anàlisi dels costos de tots els serveis socials de Catalunya i fixa una metodologia per actualitzar-los de manera periòdica. El primer àmbit d’estudi, d’acord amb l’ordre establert per la Comissió de Seguiment del programa, han estat els serveis de residència i centre de dia per a gent gran.

L’informe suposa un pas endavant en la relació entre el Departament i el sector social, ja que mai abans s’havia fet un estudi d’aquestes característiques, base indispensable per a un finançament just dels serveis. Així mateix, i amb la voluntat de millorar les condicions laborals del sector i d’ajudar a suportar els increments de costos dels subministraments, en els darrers 3 anys s’han incrementat prop d’un 15% les quanties dels pagaments del Departament al sector.

Costos dels serveis de centres residencials i de dia per a gent gran

L’anàlisi inicial es divideix en dos grans blocs: el servei de centre de dia per a gent gran (CD) i els serveis residencials per a gent gran (RGG), que se subdivideixen en quatre categories: llar residència, residència assistida per a gent gran amb risc social, amb grau II i amb grau III.

Amb dades de 2022, les més recents disponibles en engegar l’estudi a finals del 2023, l’informe estima un cost mensual per usuari de 848,15€ pel servei de CD i de 2.097,41€ pels serveis de RGG i apunta que es guanya en eficiència quan s’integren tots dos serveis. Pel que fa als CD, destaca l’impacte que té en el cost una ocupació sensiblement baixa, especialment en els CD integrats en centres residencials (45% d’ocupació). El Departament calcula que el cost mensual per usuari podria baixar fins als 747,71€ de mitjana si els centres integrats en una residència tinguessin la mateixa ocupació que els CD independents (72% d’ocupació).

L’estudi mostra que els costos de la prestació del servei són, amb diferència, els més rellevants. Representen més d’un 85% de la despesa total i inclouen personal, cuina, neteja i bugaderia, manteniment, transport o subministraments, entre altres. En aquest sentit, el principal cost són els recursos humans, que suposen prop de dues terceres parts de la despesa total d’un centre (64%).

Com s’ha elaborat l’estudi de costos?

L’estudi de costos s’ha fet seguint una metodologia objectiva i integral, amb dades facilitades directament pel sector social. La recollida d’informació s’ha realitzat a través d’un formulari dissenyat específicament amb aquest objectiu. Aquesta enquesta es va enviar a una mostra seleccionada de centres de dia i residencials per a obtenir les dades econòmiques i de costos dels diferents serveis i, en paral·lel, s’han revisat els comptes anuals dels centres i les entitats i s’han fet visites presencials als equipaments per entrar més en profunditat en l’anàlisi i validar i corroborar les dades i la informació. En tot aquest procés, la col·laboració i predisposició del sector social ha estat clau i indispensable per a la recollida, comprovació i tractament de les dades.

S’han seleccionat 118 centres residencials i de dia per a gent gran, dels quals s’ha obtingut 79 respostes vàlides. Aquestes respostes corresponen a 79 equipaments que en total presten 145 serveis. Es tracta d’una mostra seleccionada de centres que s’ha fet amb l’objectiu d’arribar al màxim nivell de representativitat, tenint en compte diferents variables –servei prestat, naturalesa jurídica, règim jurídic, territori i nombre de places–, per poder extrapolar les dades obtingudes al conjunt de centres prestadors de serveis.

L’estudi ha comptat amb l’assessorament de la UPF-BSM i ha estat supervisat pel Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

L’actualització de la Cartera de Serveis Socials

La Cartera de Serveis Socials és l’instrument que fixa el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i que n’assegura l’accés.

El Govern va iniciar l’any passat el procés d’actualització de la Cartera, tant pel que fa als serveis que inclou com als mòduls econòmics que es fixen per a cada servei. L’actual Cartera data de 2010 i, per assegurar una correcta planificació economicofinancera d’aquesta revisió, és imprescindible dur a terme el càlcul dels costos directes i indirectes en la prestació dels serveis que hi són o hi seran inclosos i disposar de dades actualitzades per conèixer l'impacte que comportarà, a mitjà i llarg termini, en el pressupost de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context, el juny de 2023, el Departament de Drets Socials va acordar amb els sindicats i les patronals del sector social engegar un estudi dels costos de tots aquells serveis que formen part de la Cartera per actualitzar la despesa que suposa per a les entitats proveïdores. Amb aquest objectiu, es va crear el Programa per a la revisió dels mòduls econòmics dels serveis de la Cartera de Serveis Socials. En aquest acord també es va crear la Comissió de Seguiment del programa que, entre altres funcions, col·labora amb el Departament en la revisió de costos de la Cartera.

El primer bloc a estudiar han estat els centres residencials i de dia per a gent gran, però des del Departament ja es treballa en l’anàlisi dels costos de la resta de recursos que formen part de la Cartera com els centres per a persones amb discapacitat, els serveis per a infants tutelats o els recursos per a persones en situació de vulnerabilitat, entre altres.

Pots consultar i descarregar l'estudi sencer aquí: 'Els serveis de centres residencials i de dia per a gent gran. Estudi de costos de la Cartera de serveis socials'.