1. El nou acord identifica diversos serveis i subministraments que s’han de tenir en compte preferentment, com ara els serveis de restauració i càtering; recollida i reciclatge; forestals; bugaderia; impremta, i d’emmagatzematge i repartiment, entre d’altres
  2. Durant el 2023, la Generalitat va destinar 22,32 milions d’euros a contractar empreses d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de col·lectius desafavorits


El Govern ha aprovat avui reservar 25 milions d’euros del total de la contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic prevista per al 2024 a entitats que fomentin la integració laboral i professional de persones amb discapacitat o desfavorides. Aquesta és la mateixa quantitat que es va comprometre per al 2023, de la qual es van adjudicar 22,32 milions a contractes amb centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció, el 89,3% del total.

La voluntat de l’Executiu, que reserva contractes per fomentar la integració laboral de determinats col·lectius des del 2002, és potenciar una de les funcions de la contractació pública com a veritable eina per assolir polítiques públiques de generació d’ocupació per als col·lectius més desafavorits.

Aquest any, com a novetat, l’acord de Govern identifica diversos serveis i subministraments que de manera preferent s’han de tenir en compte a l’hora de programar la contractació reservada: els serveis de restauració i càtering; recollida i reciclatge; forestals; bugaderia; impremta, i d’emmagatzematge i repartiment, entre d’altres inclosos en l’Annex VI de la disposició addicional quarta de la Llei de Contractes del Sector Públic. També es preveu la possibilitat de reservar a centres especials d’iniciativa social i empreses d’inserció la subcontractació de determinades prestacions.

Quantia de la reserva de contractació per departaments per a l’any 2024

Departament (incloses entitats del sector públic adscrites)

Import (€)

Presidència

681.818

Empresa i Treball

909.091

Economia i Hisenda

340.909

Igualtat i Feminismes

26.932

Acció Exterior i Unió Europea

59.091

Educació

454.545

Recerca i Universitats

412.500

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

397.727

Interior

577.614

Territori

6.818.182

Salut

8.272.727

Drets Socials

4.261.364

Cultura

454.545

Justícia, Drets i Memòria

1.332.955

Total

25.000.000

Catalunya, la primera administració de l’Estat a fer contractació reservada al foment dels objectius socials

La Generalitat va començar a reservar contractes per fomentar la integració laboral de determinats col·lectius el 2002 i, d’aquesta manera, es va convertir en la primera administració de l’Estat en aquesta matèria. Des d’aleshores, el Govern estableix anualment la quantia reservada per a la contractació amb finalitats d’integració i reinserció social, que s’ha anat incrementant de manera progressiva fins a arribar a la xifra de 25 milions d’euros.