1. El PSV 2024-2026 és la concreció en accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible i es desplega en 210 accions i 600 activitats programades per a enguany


  {"name":"2024/04/30/17/26/37e33460-7b1e-4612-949f-cc7da5ed1ff9.jpeg","author":"Interior","type":"0","location":"0","weight":423872}

El Govern ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària (PSV) 2024-2026, un instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per tal d’aconseguir reduir la sinistralitat en línia amb els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual pel decenni 2020-2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals. 

El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 és la concreció en accions pels propers 3 anys del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, un document estratègic que aborda de manera transversal la mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent, a més de la seguretat viària.

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, a zero víctimes mortals l’any 2050, i, per arribar-hi, es planteja una reducció del 20% de les víctimes mortals per sinistres viaris en zona interurbana i del 5% en zona urbana l’any 2026 en relació a l’any 2019. Així mateix, també té com a objectius protegir els usuaris més vulnerables de la mobilitat, com vianants, ciclistes i motoristes i també persones grans i menors d’edat; reduir els principals factors de risc concurrents en els sinistres; millorar la qualitat ambiental i mitigar l’impacte de l’emergència climàtica en la mobilitat.  

El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 recull totes les accions dels diferents Departaments de la Generalitat i les realitzades per altres administracions públiques així com membres de la CCTSV que pertanyen a la societat civil. S’estructura en 5 eixos estratègics, que es despleguen en 210 accions i, per a aquest any 2024, hi ha programades 600 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris amb víctimes.

Accions previstes 

En l’eix sobre la necessitat d’impulsar una mobilitat més segura i sostenible per a la reducció de la sinistralitat i la millora de la qualitat ambiental, hi ha diferents accions previstes per facilitar el canvi modal cap a mitjans de transports més sostenibles i fomentar la intermodalitat entre diferents modes de transport. Hi ha iniciatives per reduir la contaminació atmosfèrica, les emissions i l’impacte ambiental. A més, també hi ha accions que busquen ordenar les noves tendències en la mobilitat urbana, els vehicles de mobilitat personal i els vehicles compartits, i d’altres que pretenen planificar les infraestructures urbanes a favor de la pacificació del trànsit. 

En el marc de l’eix de realitzar un control més dinàmic de la seguretat viària en el marc d’una sinistralitat més dispersa i diversa a la xarxa viària catalana, hi ha estratègies per combatre la dispersió dels sinistres amb una estratègia més dinàmica de la informació i del control de la seguretat viària; i mesures per reduir els atropellaments de vianants i el risc i la sinistralitat dels ciclistes i dels motoristes.

Quant a l’eix depromoure la formació i l’educació contínua per a la millora de la seguretat viària del conjunt de la població al llarg del cicle vital, es busca establir una estratègia formativa per als infants i joves en l’actual i futur model de mobilitat; fomentar un aprenentatge al llarg del cicle vital davant els riscos i necessitats de la mobilitat segura, sostenible i saludable; formar els conductors i conductores tenint en compte els nous reptes de la mobilitat; establir mesures preventives i de control davant de conductes infractores i reincidents; i incrementar les accions per a la millora de la seguretat laboral viària.  

En relació amb l’eix d’intervenir a la xarxa viària catalana incorporant infraestructures viàries i de gestió del trànsit (ITS) per a la reducció de la sinistralitat i la promoció d’una nova mobilitat, hi ha accions previstes que consideren incorporar a la xarxa viària catalana i a les vies d’alta capacitat sistemes intel·ligents de transport per a la reducció de la sinistralitat i la gestió del trànsit; millorar l’eficiència energètica dels vehicles a motor i l’electrificació de la mobilitat; incorporar sistemes intel·ligents de transport (ITS), actuacions de via i noves tecnologies per a la millora de la gestió i de la informació del trànsit; iniciar nous projectes per a la mobilitat connectada i autònoma; i millorar les infraestructures de la xarxa viària catalana.  

Finalment, pel que fa a l’eix de la participació i atenció al territori i a les persones,es pretén repensar l’estructura que requereix abordar els nous reptes de mobilitat quant a polítiques públiques de mobilitat i seguretat viària; reforçar la coordinació i col·laboració amb les entitats supralocals i locals; proposar un marc jurídic per adaptar la mobilitat segura i sostenible al canvi cultural i de paradigma; planificar les estratègies de la mobilitat segura i sostenible; i també un seguit d’accions previstes per a l’atenció a les víctimes dels sinistres de trànsit.