Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Privacitat i interacciu00F3: polu00EDtica de protecciu00F3 de dades i d'interacciu00F3 del compte Twitter de @govern

Presentaciu00F3 i objectius

El Govern de la Generalitat de Catalunya reforu00E7a els espais de comunicaciu00F3 amb la ciutadania amb la presu00E8ncia a la plataforma Twitter mitjanu00E7ant el compte oficial @govern. Aquest canal tu00E9 per objectiu difondre a la xarxa el dia a dia de l'executiu catalu00E0 i els posicionaments polu00EDtics.

Per a consultes vinculades a dubtes administratius o serveis especu00EDfics, la Generalitat posa a disposiciu00F3 de l'usuari altres canals com:


Pel que fa als criteris de privacitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya garanteix que les dades personals lliurades pels usuaris a travu00E9s de la plataforma Twitter a @govern rebran el mateix tracte de confidencialitat que els lliurats via web i respectant els termes establerts per la Llei orgu00E0nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecciu00F3 de dades de caru00E0cter personal (LOPD).

Tanmateix, es recorda que les dades publicades a Twitter estan subjectes a la polu00EDtica de privacitat que la mateixa empresa estableix i que es poden consultar a http://twitter.com/privacy.

Pel que fa als criteris d'interacciu00F3

El perfil @govern porta a terme un seguiment de la receptivitat dels usuaris i l'escolta activa de la ciutadania a travu00E9s de la plataforma Twitter amb la finalitat de completar el coneixement dels dubtes, inquietuds, preferu00E8ncies, valoracions, opinions i expectatives de la ciutadania entorn a les polu00EDtiques pu00FAbliques subjectes al marc competencial del Govern de la Generalitat. Aquest acompanyament es porta a terme mitjanu00E7ant vies alternatives al seguici directe d'usuaris.

La polu00EDtica d'interacciu00F3 de @govern persegueix garantir, per sobre de tot, els criteris d'equitat en el tracte i la llibertat d'expressiu00F3. A mu00E9s, cerca transmetre els valors de responsabilitat institucional,toleru00E0ncia, respecte i justu00EDcia, al mateix temps que vol avanu00E7ar cap a una relaciu00F3 mu00E9s propera i directa entre el ciutadu00E0 i l'Administraciu00F3 pu00FAblica.

La mateixa polu00EDtica reserva a ocasions excepcionals la resposta directa als usuaris a fi d'evitar un tracte diferencial entre la ciutadania activa a la Xarxa. Les comunicacions es produeixen, doncs, de forma oberta i transparent a tota la comunitat de seguidors del perfil i es reserva la possibilitat de respondre via missatge directe aquelles qu00FCestions que requereixin un tractament personalitzat: a aquest efecte, cal usar el formulari de contacte detallat mu00E9s avall. D'altra banda, per tal de garantir una gestiu00F3 neutral i el mu00E9s objectiva possible dels fluxos informatius produu00EFts en l'entorn virtual, el perfil @govern prioritzaru00E0 sempre la interacciu00F3 amb altres perfils de naturalesa institucional o corporativa i d'igual condiciu00F3 en termes d'oficialitat i veracitat contrastada.

Per mu00E9s informaciu00F3 pots enviar un mail a travu00E9s d'aquest formulari.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat