Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Empresa Baròmetre de la Innovació a Catalunya El 38% de les empreses catalanes que innoven preveuen crear nous llocs de treball el 2016.
Empresa
Treball Fons Social Europeu Catalunya rebrà 304,7 milions per implementar polítiques d'ocupació, educació i socials entre 2014 i 2020.
Treball
Cultura Centenari del naixement de Carles Fontserè Cultura ho commemora amb una àmplia programació que posa l'accent en la seva vessant de fotoperiodista.
Cultura
Salut Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut Persegueix l'objectiu que les solucions innovadores arribin als ciutadans.
Salut
Treball Descens de l'atur el mes de maig Descens de l'atur de 15.918 persones. El nre. de desocupats se situa en 470.205, xifra que no es donava des del 2009.
Treball
Política fiscal i financera Balança fiscal El darrer càlcul estima que el dèficit fiscal de Catalunya amb l'administració central de l'Estat va situar-se en el 7,5% del PIB el 2012
.
Agricultura Contracte Global d'Explotació El Govern català hi ha destinat més de 125 milions d'euros per a les convocatòries 2015, 2016 i 2017
.

Polítiques educatives Menú

Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats formatives.

Actuacions Estat
El Govern ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra el reial decret que regula l'avaluació a l'educació primària El Govern considera que el reial decret vulnera la competència de la Generalitat en matèria educativa i la competència en matèria de llengua pròpia i, a més a més, suposa una vulneració del règim lingüístic de l'ensenyament a Catalunya establert per l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  Notícia 03/16 Finalitzat
Més de 67.000 alumnes de 4t d'ESO han realitzat les proves de competències bàsiques Cal destacar, com a novetats, que per primera vegada s'han avaluat els coneixements cientificotècnics i que s'avaluarà la llengua alemanya com a tercera opció en llengua estrangera, que fins ara es restringia a l'anglès o al francès. Aquesta avaluació s'ha dut a terme per cinquè any consecutiu en un total de 1.060 centres de titularitat pública, concertada i privada.  Notícia 02/16 Finalitzat
Ensenyament potenciarà les competències bàsiques a través del programari lliure Moodle El Departament posarà en marxa a partir del proper curs 2016-17 un projecte pilot a través de la plataforma Moodle per promoure les competències bàsiques. Aquest prototip de plataforma, desenvolupat per Moodle i la Universitat de Montreal, permetrà fer un seguiment personalitzat de l'assoliment de les competències bàsiques.  Notícia 03/16 En curs
Més recursos per al professorat per fomentar l'escriptura a través del web del programa ara ESCRIC El Departament, a través de la pàgina web de l'xtec, ha obert un apartat específic sobre l'araESCRIC, un programa creat per millorar la competència escrita dels alumnes i per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic.  Notícia 03/16 En curs
El projecte pedagògic "Escacs a l'escola" arriba a 208 centres escolars aquest curs 2015-16  Notícia 03/16 En curs
Premis Cangur 2016 Enguany han participat a les proves Cangur un total de 95.243 alumnes provinents de 1.022 centres catalans, des de 5è de primària fins a batxillerat i cicles formatius. La prova Cangur és un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de problemes, plantejats com una diversió intel·ligent i eficaç.  Notícia 05/16 Finalitzat

Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats.

Actuacions Estat
S'ha presentat l'oferta de places en estudis postobligatoris per al curs 2016-2017 Ensenyament oferirà 221.610 places en estudis postobligatoris, que suposen 7.275 més que el curs anterior. Pel que fa a l'increment de l'oferta per als diferents estudis, en batxillerat s'oferiran 87.780 places, que suposen un increment de 525 front el curs anterior; en estudis de grau mitjà 69.330, 3.330 més; i, en grau superior, 64.500, 3.420 més.  Notícia 05/16 Finalitzat
El departament ha presentat l'oferta de places de 2n cicle d'educació infantil i ensenyaments obligatoris per al curs 2016-2017 A P3 s'oferiran 75.940 places, 5.823 més de les que correspondrien segons el padró, i a 1r d'ESO, 81.720 places, 1.012 més que segons el padró.  Notícia 03/16 En curs
145 escoles d'alta complexitat tindran aules de P3 reduïdes el curs 2016-2017 De les 183 escoles d'alta complexitat, 145 d'aquesta categoria rebaixaran el nombre d'alumnes de 25 a 22, ja que té caràcter voluntari. La decisió també pretén mitigar l'impacte de la caiguda de la població escolar. En curs
El Departament crearà sis noves escoles, una d'elles per fusió de dues, i tres nous instituts Es creen cinc nous centres: l'Escola Les Bases de Manresa, l'Escola Entença de Barcelona a l'Eixample, l'Escola La Sagrera de Barcelona a Sant Andreu, l'Escola de Mont-ral i l'Escola Sant Cugat. També per fusió de dues escoles es crea l'Escola Torre Queralt de Lleida. Pel que fa als ensenyaments secundaris obligatoris, es creen l'Institut Maria Espinalt de Barcelona a Sant Martí, l'Institut Escola Marta Mata de Torelló i l'Institut de Barberà del Vallès  Notícia 03/16 En curs
Inauguració centres educatius S'han inaugurat les obres de l'Escola de l'Estany (Bages) per un import de 1.357.974 euros i el nou edifici de l'Institut Les Margues de Calldetenes (Osona) per un import de 4.973.078 euros. Les obres van finalitzar l'any 2014.  Notícia 04/16 Finalitzat
La taxa d'abandonament escolar s'ha situat en un 18,8% el 2015 La taxa d'abandonament escolar és 3,4 punts inferior a la de l'any anterior que va ser del 22,2%. Finalitzat
Ensenyament ha ampliat el programa pilot de l'horari intensiu a primària Es prolonga el pla experimental per a la implantació de la jornada intensiva a les escoles públiques de primària fins al 2019 i també s'amplia en 6 nous centres, amb la qual cosa hi participaran tretze centres en total. En curs
El Govern ha aprovat la creació d'un Comitè Interdepartamental de seguiment dels protocols d'abusos sexuals L'objectiu és reforçar la coordinació institucional per tal de garantir de forma més eficaç i eficient la seguretat i el benestar dels menors. El Comitè Interdepartamental està format pels secretaris generals dels departaments de la Presidència, d'Interior, d'Ensenyament, de Salut, de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies.  Notícia 04/16 Finalitzat
Catalunya és una de les comunitats autònomes amb la taxa de repetició més baixa a l'ESO Catalunya, al costat de les Canàries i el País Basc tenen la taxa de repetició més baixa de l'Estat espanyol, amb un 7%. Finalitzat
El Govern ha anunciat un augment de 10 milions d'euros dels ajuts en beques menjador per al curs vinent Aquest augment s'afegirà als 50 milions d'euros que ja hi havia per cobrir aquestes beques. Se'n podran beneficiar uns 12.000 alumnes. Pendent iniciar
S'han concedit subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social La convocatòria correspon al curs 2014-2015 i s'hi destina un import de 2.999.912 euros. S'aplica el Mòdul de subvenció general: 317,72 euros alumne/curs i el mòdul específic: 635,44 euros alumne/curs, per als casos en què més del 25% de l'alumnat escolaritzat a la llar d'infants tingui un grau de disminució superior al 65 %.  Notícia 03/16 En curs

Consolidar un model educatiu propi català basat en el plurilingüisme competencial i integrador amb el català com la llengua vehicular.

Actuacions Estat
L'institut públic Moisès Broggi de Barcelona farà el batxillerat internacional el pròxim curs escolar En curs
Modificació del decret que regula el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial S'ha modificat l'article que disposa que el nivell intermedi dels ensenyaments d'idiomes de règim especial s'organitza en un curs acadèmic llevat de les llengües en què expressament se'n preveu l'organització en dos cursos, cas en què s'hi ha afegit com a novetat el coreà, que, per tant, també es farà en dos cursos.  Notícia 03/16 En curs

Aprofundir en l'autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als docents per a l'actualització i millora de la seva tasca.

Actuacions Estat
Ensenyament ha publicat la modificació de l'ordre de promoció docent per estadis Els professors de centres educatius públics podran demanar que se'ls avaluï la seva activitat de cara a obtenir crèdits per promocionar-se i també per millorar el seu sou. L'avaluació és voluntària i s'afegeix als mèrits existents per a l'obtenció de crèdits de promoció docent L'avaluació preveu dues modalitats: la d'aplicació dels resultats de l'avaluació del centre i la d'avaluació de l'exercici de l'activitat docent.  Notícia 02/16 Finalitzat
Més de 400 docents han desenvolupat propostes didàctiques per millorar l'aprenentatge amb el suport de les tecnologies digitals en el marc de la jornada Edu_Hack 2016 La jornada, que s'ha organitzat conjuntament entre la Fundació Mobile World Capital Barcelona i el Departament d'Ensenyament, és una de les propostes d'mSchools.  Notícia 02/16 En curs

Promoure un sistema educatiu inclusiu i d'atenció a la diversitat.

Actuacions Estat
El Govern destina més 24 milions d'euros per a l'atenció d'alumnat amb necessitats educatives especials El Govern ha aprovat un import de 24.334.919 euros per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials, específicament per a la contractació de monitors per a alumnes amb necessitats d'autonomia i regulació de la conducta, i per a la contractació d'intèrprets en llengua de signes, modalitat bilingüe, per a l'etapa post-obligatòria.  Notícia 04/16 En curs
El pla integral de l'autisme es prova amb èxit a 7 territoris i s'implantarà a tot Catalunya al llarg del 2016 Salut, Ensenyament i Benestar Social potencien l'atenció integrada als infants que pateixen el trastorn i preveuen també atenció a les famílies. En curs

Desenvolupar i consolidar un model propi d'FP.

Actuacions Estat
El Govern ha presentat un pla per organitzar els processos d'acreditació i qualificació professional El pla s'adreça a les persones amb mancances de qualificació professional per tal que puguin avaluar i acreditar les competències adquirides a través de la seva experiència professional i tindrà caràcter plurianual. Es tracta de la primera mesura del desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.  Notícia 04/16 En curs
Decrets pels qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau superior D'animació (26/04/16), de gràfica interactiva (26/04/16), de gràfica impresa (26/04/16), de gràfica audiovisual (26/04/16), de gràfica publicitària, de fotografia (26/04/16) , d'il·lustració i Còmic (26/04/16), d'arts plàstiques i disseny en puntes artístiques (22/03/16), d'arts plàstiques i disseny en brodats i rebosters (08/03/16), d'animacions 3D, jocs i entorns interactius (23/02/16).  Notícia 03/16 Finalitzat
Decrets pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà D'excavacions i sondatges (17/05/16), d'assistència al producte gràfic interactiu (26/04/16) i d'assistència al producte gràfic imprès (26/04/16). Finalitzat
Ensenyament ha signat un conveni amb la Fundació per a la Creativació per impulsar la creativitat per innovar en l'FP L'acord permetrà que la Fundació promogui projectes innovadors en els 53 centres que formen part del programa InnovaFP del Departament.  Notícia 04/16 Finalitzat
El Govern impulsa l'FP dual mitjançant convenis amb els diferents sectors empresarials L'objectiu d'aquests convenis, que permet als alumnes alternar la formació al centre amb formació i treball a l'empresa, és incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model productiu del país. Els convenis, a banda de respondre a les necessitats de personal qualificat del sector, permet, en alguns casos, millorar la qualificació professional també dels seus treballadors. S'han signat convenis amb: FGC, Fundación Bertelsmann i AKÍ.  Notícia 03/16 En curs
Ensenyament ha signat un conveni amb Telanto per impulsar la innovació i l'emprenedoria en l'FP L'acord permetrà que l'empresa promogui projectes innovadors en els centres que formen part dels programes InnovaFP i d'emprenedoria d'FP del Departament d'Ensenyament.  Notícia 02/16 Finalitzat
La Generalitat ha signat un conveni marc amb CCOO de Catalunya per facilitar l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals dels treballadors L'acord regula la col·laboració que es durà a terme entre el SOC, Ensenyament i CCOO de Catalunya de cara a futurs convenis específics.  Notícia 01/16 Finalitzat
S'ha convocat un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en l'àmbit de la instal·lació i manteniment d'ascensors Es tracta d'una convocatòria específica del procediment de reconeixement de competències professionals d'acord amb el Conveni de col·laboració signat el 13 de gener de 2016 entre el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya.  Notícia 03/16 En curs
El Centre Brians I ha inaugurat un espai per incloure els cicles formatius d'uns 600 interns Amb el nou espai, l'escola Artur Martorell augmentarà la seva oferta formativa, millorarà la coordinació de l'equip, format per 21 docents, en definitiva, permetrà concentrar els recursos i millorar l'atenció acadèmica de la població interna.  Notícia 04/16 En curs
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat